تبیان، دستیار زندگی
حدیث متواتر چیست؟
حدیث متواتر چیست؟
حدیث متواتر چیست؟
حدیث متواتر، حدیثی است که در سلسله سند آن همه راویان تا شخص معصوم در هر طبقه به تعدادی باشد که امکان توافق عمدی آن ها بر نسبت دادن دروغ به معصوم به طور عادی محال باشد و خبر آن ها موجب علم و یقین گردد.