تبیان، دستیار زندگی
از حقوق بشر علوی تا حقوق بشر غربی
از حقوق بشر علوی تا حقوق بشر غربی
از حقوق بشر علوی تا حقوق بشر غربی
در تمام جنگها، سرداران فاتح، جان و مال و ناموس شكست خوردگان را بر خود حلال مى دانستند، و هر چه مى خواستند با مردم شكست خورده انجام مى دادند، امّا امیرمومنان علیه السلام مردم بصره را عفو كرد، و زشتیها و خشونتهاى آنان را نادیده انگاشت.
پیامبر رحمت، فرماندهی بی‌نظیر در میدان نبرد
پیامبر رحمت، فرماندهی بی‌نظیر در میدان نبرد
پیامبر رحمت، فرماندهی بی‌نظیر در میدان نبرد
«چـون كـارزار دشـوار و حـلقـه مـحـاصـره تـنـگ مـى گـردیـد بـه رسول خدا پناه مى بردیم ، بطورى كه هیچ كدام ما از او به دشمن نزدیكتر نبود؛ و خود را در جنگ بدر مى دیدم ، در حالى كه ما به رسول خدا پناه مى بردیم و او از همه ما به دشمن نزدیكتر بود.»