تبیان، دستیار زندگی
ان زندگی خون مایه حیات وزندگی است.هرفرد بالغ (بین 17تا65سال) باوزن متوسط،حدود پنج ونیم  تا شش لیتر خون دارد وبااهدای 250تا 450 سی سی از آن می تواند ضمن کمک به سلامتی خود نجات بخش جان دیگران نیز باشد. اهدا کنندگان ازمزایا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خون ، شریان زندگی

خون مایه حیات وزندگی است.هرفرد بالغ (بین 17تا65سال) باوزن متوسط،حدود پنج ونیم

تا شش لیتر خون دارد وبااهدای 250تا 450 سی سی از آن می تواند ضمن کمک به

سلامتی خود نجات بخش جان دیگران نیز باشد. اهدا کنندگان ازمزایای بیمه خون برای

خود وبستگان درجه اول به مدت یکسال برخوردار می شوند. واین کاردرکشف بیماریهای

نهفته اهدا کنندگان کاملا مؤثراست.

سازمان انتقال خون ایران در مرداد 1353 با هدف سامان بخشی وبه منظور ترویج فرهنگ

اهدا، تهیه وتامین خون وفرآورده های سالم ، مطمئن ورایگان برای رفع نیاز بیماران ، بخصوص

مبتلایان به " تالاسمی" ، " هموفیلی" و " لوسمی" به وجود آمد.

سازمان به تدریج با تاکید بر اصول ( اهدای داوطلبانه خون وغیرانتفاعی بودن سازمان)،

با وضع آئین نامه ها وبراساس استانداردهای لازم برای جمع آوری ، انجام آزمایشهای لازم،

نگهداری وتوزیع خون وفرآورده های آن ، عرضه رایگان خدمات را آغازوبه ایجاد سرویسهای

اختصاصی به شرح زیر اقدام نمود:

1/ جمع آوری خون از داوطلبان اهدا و آماده سازی آن برای نجات بیماران ومصدومین.

2/ اجرای برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم با امر اهدا وانتقال خون.

3/ ایجاد پایگاه دربیمارستا نها وواحدهای سیار وثابت جهت تهیه خون.

4/ ثبت اطلاعات لازم به منظوردعوت برای اهدای خون به هنگام ضروت.

5/ تعیین گروه خون اِر- هاش وانجام آزمایشهای ایمنی ازقبیل ایدز، هپاتیت و...

6/ توزیع خون و فرآوده های آن در مراکز درمانی وبیمارستانها.

دربخش تولید، عمده ترین فعالیت سازمان انتقال خون عبارت است از:

7/ تهیه وتفکیک فرآورده های مشتق شده ازخون ، مانند گلبول قرمز متراکم وشکسته

شده ، پلاسما، پلاکت، فاکتورهای انعقادی وسایر فرآورده های پلاسمایی مانند آلبومین

درغلظتهای مختلف، گاماگلوبین وغیره.

8/ پژوهش درمورد دستیابی به روشهای تهیه فرآورده های پلاسمایی وآنتی سرمها.

9/ تهیه پلاسما ودرمان اختلالهای انعقادی.

10/ آزمایش تشخیص ودرمان اختلالهای انعقادی.

11/ گروه بندی نسوج برای پیوند اعضاء وانتقال گلبولهای سفید.

12/ آموزش پزشکان ودانشجویان پزشکی وعلوم آزمایشگاهی درموارد مصرف واستفاده

صحیح از خون ومشتقات آن.

13/ آموزش تکنسین ها درزمینه انتقال خون واموروابسته.

14/ پژوهش درمورد دستیابی به روشهای مناسب برای انجماد خون وفرآورده های آن در

" ازت مایع"

15/ پژوهشهای اختصاصی درزمینه ژنتیک وایمونولوژی، ایمونوشیمی، شیمی، پروتئین ها،

سرولوژی، کرایولوژی ،هماتولوژی وغیره.