تبیان، دستیار زندگی
نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است :
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مکان های مکروه نماز

نماز

نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است :

حمام ، زمین نمک زار، مقابل انسان ، مقابل دری که باز است ،

در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست ، مقابل آتش و چراغ ، در آشپزخانه و هر کجا که کوره آتش باشد،مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد، روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد،مگر آنکه روی آن پرده بکشند، در اطاقی که جنب در آن باشد، در جایی که عکس باشداگر چه روبروی نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر، در قبرستان . کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند، یا کسی روبروی اوست ،

مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کافی است .


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.