تبیان، دستیار زندگی
مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی بیند، عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند. زن باید در موقع نماز تمام بدن ،حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام ستر عورت

نماز

مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی بیند، عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

زن باید در موقع نماز تمام بدن ،حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود، و دست ها تا مچ ، و پاها تامچ پا لازم نیست اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است ، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را به جا می آورد، بلکه بنابر احتیاط واجب در موقع سجده ی سهو هم ، باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند.

اگر انسان عمدا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است . بلکه اگر از روی ندانستن مسأله هم باشد، بنابر

احتیاط واجب باید نمازش رادوباره بخواند.

اگر در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است ، باید آن را بپوشاند. و چنانچه پوشاندن عورت زیاد طول بکشد، احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند. ولی اگر بعداز نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده ، نمازش صحیح است .

اگر در حال ایستاده ،لباسش عورت او را می پوشاند، ولی ممکن است در حال دیگر مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که عورت او پیدا می شود به وسیله ای آن را بپوشاند، نماز او صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که باآن لباس نماز نخواند.

انسان می تواند در نماز خود را به علف و برگ درختان بپوشاند، ولی احتیاط مستحب آن است که موقعی خود را با اینها

بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد.

اگر غیر از گل هیچ چیز ندارد که در نماز خود را بپوشاند،گل ساتر نیست و می تواند برهنه نماز بخواند.

اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه احتمال دهدکه پیدا می کند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را

تأخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد، در آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند.

کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد، و احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را باآن بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند وعورت خود را با ران خود بپوشاند. و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و جلوی خود را با دست بپوشاند. و در هر صورت

رکوع و سجود را بااشاره انجام می دهد و برای سجود سر را قدری پایین تر می آورد.


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.