تبیان، دستیار زندگی
چنانچه بخواهد نافله ی ظهر یا نافله ی عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتراست نافله ی ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعداز نماز عصر بخواند. و بنابر احتیاط واجب ، نیت ادا و قضا نکند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقت نمازهای نافله

نماز
نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند. بین نمازهای مستحبی ،به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده ، و آنها در غیر روز جمعه سی وچهار رکعت اند، که هشت رکعت آن نافله ی ظهر و هشت رکعت نافله ی عصر و چهار رکعت نافله ی مغرب و دو رکعت نافله ی عشا و یازده رکعت نافله ی شب و دو رکعت نافله ی صبح می باشد. چون دو رکعت نافله عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته خواند،یک رکعت حساب می شود ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می شود.
از یازده رکعت نافله شب ، هشت رکعت آن باید به نیت نافله ی شب ، و دو رکعت آن به نیت نماز شفع ، و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود و دستور کامل نافله ی شب در کتاب های دعا گفته شده است .
نمازهای نافله را می شود نشسته خواند ولی بهتر است دو رکعت نماز نافله نشسته را یک رکعت حساب کند. مثلا کسی که می خواهد نافله ی ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده رکعت بخواند. و اگر می خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یک رکعتی نشسته بخواند. نافله ی ظهر و عصر را در سفر نباید خواند. ولی نافله ی عشا را به نیت اینکه شاید مطلوب باشد، می تواند به جا آورد

نافله ی نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعداز ظهر پیدا می شود، به اندازه ی دو هفتم آن شود. مثلا اگر درازی شاخص هفت وجب باشد، هر وقت مقدار

سایه ای که بعد از ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است .

نافله ی عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم آن برسد.

چنانچه بخواهد نافله ی ظهر یا نافله ی عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتراست نافله ی ظهر را بعد از نماز ظهر، و نافله عصر را بعداز نماز عصر بخواند. و بنابر احتیاط واجب ، نیت ادا و قضا نکند.

وقت نافله ی مغرب ، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می شود، از بین برود.

وقت نافله ی عشا، بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتراست بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.

نافله ی صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود. و وقت آن بعد ازگذشتن از نصف شب ، به مقدار خواندن یازده رکعت نماز

شب است ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن که بعد از نافله ی شب بلافاصله بخوانند، که در این صورت مانعی ندارد.

وقت نافله ی شب از نصف شب است تا اذان صبح ، و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.

مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند، می تواند آن را در اول شب به جا آورد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.