لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، باید تیمم کند. کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد، باید تیمم نماید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام تیمم

چشمه آب معدنی گوگرد دار سورت

اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد یا بترسد که به واسطه ی استعمال آن ،مرض یا عیبی در او پیدا شود یا مرضش طول بکشد یا شدت  یابد یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید. ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند.

 لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود، باید تیمم کند. کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد، باید تیمم نماید.

اگر به واسطه ی یقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است . و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است .

کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته ، وضو و غسل او صحیح است .

هرگاه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند،خود او یاعیال و اولاد او، یا رفیقش و کسانی که با او مربوط اند

مانند نوکر و کلفت از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد، باید به جای وضو و غسل ،تیمم نماید. و نیز اگر بترسد حیوانی که مانند اسب و قاطر معمولا برای خوردن سرش را نمی برند، از تشنگی تلف شود،باید آب را به آن بدهد وتیمم نماید، اگر چه حیوان مال خودش نباشد. و همچنین است اگر کسی که حفظ جان او واجب است به طوری تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد، تلف شود.اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود و کسانی که با او مربوط اند داشته باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند. ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد، باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.

اگر به واسطه ی پیری یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند. و همچنین است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقت داشته باشد که مردم تحمل آن رانکنند.

اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبور است بخرد یا کرایه نماید، اگر چه قیمت آن چند

برابر معمول باشد، باید تهیه کند. و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند. ولی اگر تهیه آنهابه قدری  پول می خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیه نماید.

اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ولی  کسی که می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند. اگر کندن چاه مشقت ندارد، به احتیاط واجب باید برای تهیه ی آب ،چاه بکند. اگر کسی مقداری آب بی منت به او ببخشد، باید قبول کند.

 

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .