تبیان، دستیار زندگی
زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتراز یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نفاس و زن نفساء

از وقتی که اولین جزو بچه از شکم مادر بیرون می آید، هر خونی که زن می بیند، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است ، و زن را در حال نفاس ، نفساء می گویند. خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می بیند، نفاس نیست . لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر خون بسته ای هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می ماند انسان می شد، خونی که تا ده روز ببیند، خون نفاس است . ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی شود.

مادر مهربان

هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه ، یا چیزی که سقط شده اگر می ماند انسان می شد یا نه ، لازم نیست وارسی کند. و خونی  که از او خارج می شود شرعا خون نفاس نیست . توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است ، بر نفساء هم حرام است . و آنچه بر حائض واجب و مستحب ومکروه است ، بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه می باشد.

طلاق دادن زنی که درحال نفاس می باشد، باطل است، و نزدیکی کردن با او حرام می باشد. و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، احتیاط واجب آن است به دستوری که دراحکام حیض گفته شد، کفاره بدهد.

وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را بجا آورد. و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده ، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام آن نفاس است . و اگر روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد، باید قضا نماید.

اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند که اگر پاک است ، برای عبادتهای خود غسل کند.

زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتراز یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است

اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد، به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است . و اگر عادت ندارد، تا ده روزنفاس و بقیه استحاضه می باشد. و احتیاط مستحب آن است کسی که عادت دارد، ازروز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ، ترک کند.

مادر

زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است ، اگر بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، باید به اندازه روزهای  عادت خود نفاس قرار دهد، و بعداز آن تا روز دهم می تواند عبادت را ترک نماید یا کارهای مستحاضه را انجام دهد.ولی  ترک عبادت ، یک روز یا دو روز خیلی خوب است . پس اگر از ده روز بگذرد، به روزهای عادتش حیض است و بقیه استحاضه است ، و اگر عبادت را ترک کرده باید قضا کند.

زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر ازیک ماه ، پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای  عادت او نفاس است . و ده روز ازخونی که بعد از نفاس می بیند، اگر چه در روزهای عادت ماهانه اش باشد، استحاضه است .

مثلا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است ، اگرروز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس ،و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می بیند، استحاضه می باشد. و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونی را که می بیند، در روزهای عادتش باشد حیض است ، چه نشانه های حیض را داشته باشد یانداشته باشد. و اگر در روزهای عادتش نباشد، اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد.

زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتراز یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است . و خونی که بعد از آن می بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد حیض ، و گرنه آن هم استحاضه می باشد.

بخش دین و اندیشه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.