تبیان، دستیار زندگی
ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حائض و انواع آن

زنهای  حائض بر شش قسمند: اول : صاحب عادت وقتیه و عددیه ، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض اوهم در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تاهفتم خون ببیند.

زن

دوم :صاحب عادت وقتیه ، و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم دروقت معین ، خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم ، وماه دوم روز هشتم از خون پاک شود.

سوم : صاحب عادت عددیه ، و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی  وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تاهفدهم خون ببیند.

چهارم : مضطربه ، و آن زنی است که چند ماه خون دیده ، ولی عادت معینی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه ای پیدا نکرده است .

پنجم :مبتدئه ، و آن زنی است که دفعه اول خون دیدن او است .

ششم :ناسیه ، و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است . و هر کدام اینها احکامی دارند که درمسایل آینده گفته می شود.

زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته اند:

اول : زنی که دوماه پشت سر هم در وقت معین ، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلا دوماه پشت سر هم از روز اول ماه ، خون ببیند و روز هفتم پاک شود، که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است .

دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی  دو ماه پشت سر هم چند روز معین مثلا از اول ماه تا هشتم خونی  که می بیند نشانه های حیض رادارد، یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید. و بقیه خونهای او نشانه های استحاضه را دارد، که عادت او از اول ماه تا هشتم می شود.

سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین ، خون حیض ببیند و بعداز آنکه سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی  که در وسطپاک بوده از ده روز بیشترنشود و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و در وسطپاک بوده روی  هم یک اندازه باشد که عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسطپاک بوده است ، و لازم نیست روزهایی  که در وسطپاک بوده در هر دوماه به یک اندازه باشد، مثلا اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آن که سه روز خون دید، سه روزیا کمتر یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی  هم از نه روز بیشتر نشود،همه حیض است ، و عادت این زن نه روز می شود.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا دو سه روزجلوتر یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته اگر چه آن خون ، نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایی را که بجا نیاورده قضا نماید.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای  عادت را با چندروز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود،همه حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود، فقطخونی را که در روزهای عادت خوددیده ، حیض است ، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می باشد، و بایدعبادتهایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید.و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم ازده روز بیشتر نشود، همه حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود، فقطروزهای  عادت او حیض است و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد ازعادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است . و اگربیشتر شود، فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است .

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای  عادت را با چندروز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است .و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض ، و روزهای اول را استحاضه قرار می دهد. واگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است . و اگر بیشتر شود، باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض ، و بقیه رااستحاضه قرار دهد.

زنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد:

اول : آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده ، یا مقداری از آن ،در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای  عادت نباشد، که بایدهمه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد.

دوم : آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دوم یامقداری از آن در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اول رااستحاضه قرار دهد.

سوم : آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد، و خون اولی  که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری ازخون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، که در این صورت همه آنها حیض است . و مقداری  از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده ومقداری  از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است ، مثلا اگر عادتش ازسوم ماه تا دهم بوده ، در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند،از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم وهمچنین از دهم تا پانزدهم استحاضه می باشد.

زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روزپیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت ، خون ببیند به طوری که بگویند حیض راجلو یا عقب انداخته ، اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که  برای  زنهای حائض گفته شد، رفتار نماید

چهارم : آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای  عادت باشد. ولی خون اولی که در روزهای عادت بوده ، از سه روز کمتر باشد، که باید در تمام دو خون و پاکی وسط، کارهایی  را که بر حائض حرام است و سابقا گفته شد ترک کند وکارهای استحاضه را بجا آورد، یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیرآن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن .

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیندولی شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای  عادت او باشد و بعد از پاک شدن ، دوباره به شماره روزهای  عادتی که داشته خون ببیند، باید در هر دو خون کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض است . و خونی که بعد از روزهای عادت دیده ،اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، استحاضه است .مثلا زنی  که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است ، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض ، و پنج روز بعد استحاضه می باشد.

زنهایی که عادت وقتیه دارند سه دسته اند: اول : زنی  که دوماه پشت سر هم در وقت معین ، خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد. مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیندولی  ماه اول روز هفتم ، و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روزاول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون او نشانه های حیض را دارد، یعنی غلیظ وسیاه وگرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید، و بقیه خونهای او نشانه استحاضه رادارد، و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد، در هر دو ماه یک اندازه نیست . مثلا در ماه اول ، از اول ماه تا هفتم ، و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم ،خون او نشانه های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روزاول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم دروقت معین ، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیندو تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی  که در وسطپاک بوده از ده روز بیشتر نشودولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد. مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قراردهد.

زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روزپیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت ، خون ببیند به طوری که بگویند حیض راجلو یا عقب انداخته ، اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که  برای  زنهای حائض گفته شد، رفتار نماید. و اگر بعد بفهمد حیض نبوده ،مثل آنکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایی را که بجا نیاورده قضا نماید.

زنی که عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرارمی دهد، باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده ، اول حیض خود قرار دهد

زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواندحیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشند چه مادری ،زنده باشند یا مرده . ولی در صورتی می تواندعادت آنان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهای حیض همه آنان یک اندازه باشد و اگر شماره روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد، مثلا عادت بعضی پنج روز وعادت بعضی دیگر هفت روز باشد، نمی تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد. مگرکسانی  که عادتشان با دیگران فرق دارد، به قدری کم باشند که در مقابل آنان هیچ حساب شوند، که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.

زنی که عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرارمی دهد، باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده ، اول حیض خود قرار دهد.مثلا زنی که هر ماه ، روز اول ماه خون می دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک می شده ، چنانچه یک ماه ، دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد،باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قراردهد.

زنی که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قراردهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد، باید درهر ماه از روزی که خون می بیند تا هفت روز را حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

زنهایی که عادت عددیه دارند سه دسته اند:

اول : زنی  که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد، ولی وقت خون دیدن او یکی نباشدکه در این صورت هر چند روزی  که خون دیده عادت او می شود. مثلا اگر ماه اول از روزاول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می شود.

دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز ازخونی  که می بیند نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون نشانه حیض دارد در هر دوماه یک اندازه است ، اما وقت آن یکی نیست ، که در این صورت هر چند روزی  که خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می شود. مثلا اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم ، خون او نشانه حیض وبقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می شود.

سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یابیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسطپاک بوده ازده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده با روزهای وسطکه پاک بوده عادت حیض او می شود، و لازم نیست روزهایی که در وسطپاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد. مثلا اگر ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود، عادت او هشت روزمی شود.

زنی که عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببینداز ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خونهایی که دیده یک جور باشد، باید از موقع دیدن خون به شماره روزهای  عادتش حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خونهایی که دیده یک جور نباشد، بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روزدیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهایی که خون ، نشانه حیض را دارد باشماره روزهای عادت او یک اندازه است ،باید همان روزها را حیض و بقیه رااستحاضه قرار دهد. و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد، از روزهای عادت اوبیشتر است ، فقطبه اندازه روزهای عادت او حیض ، و بقیه استحاضه است . و اگرروزهایی که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است ، باید آن روز را باچند روز دیگر که روی هم به اندازه روزهای عادتش شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است

مضطربه یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی  پیدا نکرده اگربیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی  که دیده یک جور باشد، چنانچه عادت خویشان او هفت روز است ، باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قراردهد، و اگر کمتر است مثلا پنج روز است ، باید همان را حیض قرار دهد. و بنابراحتیاطواجب در تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز، که دو روز است ،کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید، و کارهای استحاضه را بجا آورد،یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد. و اگرعادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلا نه روز است ، باید هفت روز را حیض قراردهد و بنابر احتیاطواجب در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان ، که دو روز است ،کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید.

مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن ، نشانه حیض وچند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنانچه خونی  که نشانه حیض دارد کمتر از سه روزیا بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است . و اگر خونی که نشانه حیض رادارد کمتر از سه روز باشد، باید همان را حیض قرار دهد، و تا هفت روز بقیه به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید. و همچنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد، دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض راداشته باشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد، و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اول را حیض قرار دهد و بقیه آن را تا هفت روز به دستوری که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید.

مبتدئه یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن اوست ، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده یک جور باشد، باید عادت خویشان خود را به طوری که در وقتیه گفته شد حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض وچند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتراز سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است . ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از  خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید از اول خون اول ، که نشانه حیض دارد، حیض قرار دهد، و در عدد،رجوع به خویشاندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض وچند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید از اولی که خون نشانه حیض دارد،حیض قرار دهد و در عدد، به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.

ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است ، اگر بیشتر ازده روز خون ببیند، باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه رااستحاضه قرار دهد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.