حیض چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حیض چیست؟

تفاوت زن و مرد

حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج می شود، وزن را در موقع دیدن خون حیض ، حائض می گویند. خون حیض در بیشتر اوقات ، غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهی یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید. 

زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند، یعنی  خون حیض نمی بینند. و زنهایی که سیده نیستند، بعد از تمام  شدن پنجاه سال یائسه می شوند.  خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه شدن می بیند،حیض نیست .

زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد، ممکن است حیض ببیند. 

دختری که نمی داند نه سالش تمام شده یا نه ، اگر خونی  ببیند که نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض نیست . و اگر نشانه های حیض را داشته باشد و اطمینان به حیض بودنش پیدا کند، حیض است و معلوم می شود نه سال او تمام شده است .

زنی که شک دارد یائسه شده یا نه ، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه ، باید بنا بگذارد که یائسه نشده است .

مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی شود. و اگر مختصری هم ازسه روز کمتر باشد، حیض نیست . باید سه روز اول حیض ، پشت سر هم باشد. پس اگر مثلا دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض نیست . لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در فرج خون باشد، کافی است . و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده ، باز هم حیض است .

لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود. پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید، یا در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود ودر شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشود، حیض است .

اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده ، روی هم از ده روز بیشترنشود، روزهایی هم که در وسط پاک ، بوده حیض است .

اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد، ونداند خون دمل است یا خون حیض ، چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف راست در صورتی که ممکن باشد، مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد، پس اگر خون ازطرف چپ بیرون آید، خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون آید خون دمل است . و اگر ممکن نباشد که وارسی کند، در صورتی که می داند خون سابق حیض بوده ، حیض قرار دهد. و اگر دمل بوده ، خون دمل قرار دهد. و اگر نمی داند خون حیض بوده یادمل ، باید همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ، ترک کند، و همه عبادتهایی را که زن غیر حایض انجام می دهد، بجا آورد.

اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر  باشد و نداند خون حیض است یا زخم ، اگر قبلا حیض بوده حیض ، و اگر پاک بوده پاک قرار دهد. و چنانچه نمی داند پاک بوده یا حیض ، همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و همه عبادتهایی که زن غیر حائض انجام می دهد بجا آورد.

اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا نفاس ، چنانچه شرایطحیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.

اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت ، باید خود را وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی  صبر کند بعد بیرون آورد، پس اگراطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است . و اگر به همه آن رسیده ، حیض می باشد.

اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد از سه روز خون ببیندخون دوم حیض است ، و خون اول اگر چه در روزهای عادتش باشد حیض نیست .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.