تبیان، دستیار زندگی
آموزش گام به گام بسکتبال
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام بسکتبال(22)


بازیکنان را به دو یا سه گروه دو نفره برای هر سبد، تقسیم کنید؛ دو نفر برای حمله و دو نفر برای دفاع.


تمرین‌های ریباند

تجهیزات: توپ و سبد.

بسکتبال

روش: بازیکنان را به دو یا سه گروه دو نفره برای هر سبد، تقسیم کنید؛ دو نفر برای حمله و دو نفر برای دفاع. هر زوج حمله و دفاعی یک طرف محوطه در حد فاصل خط طولی و یک شغل محوله پنالتی قرار می‌گیرند.

یک مربی با توپ روی هر خط پنالتی قرار می‌گیرد، مدافع هر یک از طرفین در حال استقرار صحیح مهاجم را دفاع می‌کند. مهاجمان برای آزاد شدن حرکت می‌کنند. مربّی در صورت آزاد شدن آن‌ها می‌تواند به آنان پاس دهد. در غیر این صورت، مربّی اقدام به شوت می‌کند و هر یک از مهاجمان فوراً با انگشتان خود شماره ای را بالای سر اعلام می‌کنند. مدافعان سعی بر سد راه حریف و ریباند کردن دارند. اگر یکی از مدافعان توپ را ریباند کرد و هر دو  آن‌ها توانستند مالک توپ شوند در مرحله بعد مهاجمان در نقش مدافع ظاهر خواهند شد.

تمرین ریباند دفاعی در چند صف

هدف: آموزش مهارت‌های ریباند دفاعی در یک حالت تصوری.

تجهیزات: نیمه زمین (حداقل).

روش: تمرین با آرایش بازیکنان در چهار صف و پشت خط زیرین آغاز می‌شود.

مربی فرمان «تخته های دفاعی» را زبانی اعلام می‌کند، اولین بازیکن هر صف با سرعت داخل زمین می‌شود و در فاصله‌ی 2 الی 5/4 متری سبد در حالت دفاعی قرار می‌گیرد. مربی مکان توپ را مشخص می‌کند (راست یا چپ). با فرمان ریباند هر بازیکن حالت سد کردن راه حریف فرضی را انجام می‌دهد، توپ را ریباند می‌کند، آن را زیر چانه می‌آورد و یک پاس آزاد کننده می‌دهد (همه به طور فرضی). سپس چهار بازیکن بعدی با سرعت به داخل زمین می‌آیند و در حالت استقرار قرار می‌گیرند.

تغییر جزیی

زوج‌های دفاعی و تهاجمی در مقابل تخته‌ها – چهار بازیکن اول با سرعت داخل زمین می‌شوند و حالت تهدید سه‌گانه می‌گیرند (راست یا چپ) در حالی که در نزدیکی سبد جای گرفته‌اند و چهار نفر بعدی حالت استقرار دفاعی می‌گیرند و به مالک توپ فشار می‌آورند و بقیه مدافع روی توپ را حمایت می‌کنند. با فرمان شوت هر چهار مدافع تکالیف مربوط به ریباند دفاعی را انجام می‌دهند و همه باید تماس بدنی با حریف داشته باشند. برای این تمرین نیازی به توپ نیست.

تمرین ریباند و پاس خروجی

هدف: ریباند دفاعی از تخته و اجرای پاس خروجی (یا دریبل).

تجهیزات: یک توپ برای هر سبد (تمرین می‌تواند به طور همزمان با دو گروه، هر یک از گروه‌ها، یک طرف سبد، اجرا شود).

روش: این تمرین ریباند دفاعی و پاس است. دریافت کننده را وادارید که نام پاس دهنده را در حالی که برای آزاد شدن حرکت می‌کند، اعلام کند.

تمرین ریباند و پاس خروجی برای ریباند دفاعی

بازیکن اول صف1 X به 4 X پاس می‌دهد و برای برگشت پاس خود را آزاد می‌کند در حالی که قبل از خط پنالتی توقّف سریع انجام می‌دهد و توپ را از پایین (با دست‌های آویخته) به بالای مستطیل روی تخته می‌زند تا یک ریباند دفاعی نمایشی اجرا کند (شکل 8-12).

1 X برای توپ می‌پرد، آن را با دو دست می‌گیرد، توپ را جلو پیشانی می‌آورد، یکی چرخش جلویی روی پای راست انجام می‌دهد یک پاس خروجی به 4 X می‌دهد و جای و را می‌گیرد، 4 X به 2 X پاس می‌دهد و به انتهای صف می‌رود.

تمرین نزدیک شدن به مهاجم با توپ در حالت سه علیه سه و سد کردن راه به سبد

هدف: تصور رقابت تیمی در یک موقعیت ریباند کنترل شده سه علیه سه.

تجهیزات: توپ، سبد و نیمه زمین.

روش: سه مهاجم در فاصله 5/4 الی 5/5 متری سبد و سه مدافع زیر سبد با توپ تمرین را شروع می‌کنند. تمرین به شکل یک رقابت برای گرفتن توپ و گل کردن آن انجام می‌شود و فقط زمانی که یک گل زده شد، دوباره شروع می شو. بعد از یک ریباند دفاعی، دفاع باید توپ را بالای دایره پنالتی ببرد و بعد حمله را شروع کند تا بتواند در نقش مهاجم ظاهر شود. مربی ممکن است مدافعان را در موقعیت دفاع نگاه دارد هر گاه یکی از وظایف آن‌ها درست اجرا نشده باشد.

تمرین صفی – تخته تهاجمی بدون توپ

هدف: آموزش شیوه های ریباند تهاجمی به روش نمایشی.

تجهیزات: نیمه زمین (حداقل).

مربیان باید به تدریج به بازیکنان اعتماد به نفس را القا کنند تا تمام توان خود را به کار گیرند (تا لذت ببرند، یاد بگیرند و پیشرفت کنند تا شانس بیاورند و اشتباه کنند). این مطلب خصوصاً در حمله درست است. با آماده کردن بازیکنان برای مواجهه با همه‌ی موقعیت‌ها، شما اعتماد به نفس آن‌ها را تقویت خواهید کرد و آن‌ها موفق خواهند شد

روش: چهار بازیکن اول صف‌ها حرکت را آغاز می‌کنند و به طور همگام و در یک ردیف حرکت می‌کنند. از حالت استقرار اولیه حرکت می‌کنند به محدوده خط پنالتی می‌روند، به سرعت می‌پرند، توپ فرضی را می‌گیرند، در حالی فرود می‌آیند که توپ را زیر چانه نگاه داشته‌اند و از حرکت تعیین شده برای گل زدن استفاده می‌کنند. آن‌ها این حرکت‌ها را در خط نیمه زمین، خط پنالتی دیگر و خط انتهایی سمت دیگر، تکرار می‌کنند. هنگامی که همه‌ی گروه‌ها به خط انتهایی رسیدند، برگشت آغاز می‌شود فاصله 5/4 الی 5/5 متری بین گروه‌ها باید حفظ شود.

تمرین والیبالی شکل 8

تمرین والیبالی به شکل 8 لاتین

هدف: آموزش ریباند با ضربه والیبالی به بازیکنان.

تجهیزات: یک توپ برای هر سبد.

روش: سه بازیکن در اطراف سبد جای می‌گیرند، بازیکن وسط با پاس از طریق تخته (بالای مستطیل) به بازیکنان دیگر تمرین را آغاز می‌کند. منظور ضربه والیبالی کنترل شده و پیاپی به وسیله گروه و به تعداد مشخص است. بازیکن ضربه زننده به پشت سر بازیکن سمت مقابل می‌رود (شکل 8-13).

گل زدن بعد از ریباند

هدف: آموزش گل زدن در ریباند تهاجمی به بازیکنان.

تجهیزات: دو توپ برای هر سبد.

روش: دو صف از بازیکنان در دو انتهای خط پنالتی، با توپ رو به سبد، جای می‌گیرند. اولین بازیکن هر صف با یک پاس دو دستی از پایین توپ را به تخته می‌زند و ریباند می‌کند و بعد از حرکت گل زدن مشخص شده استفاده می‌کند. بعد از گل زدن (و فقط بعد از گل زدن) بازیکن توپ را به نفر بعدی در صف پاس می‌دهد و به انتهای صف دیگر می‌رود.

ریباند برای بقا

هدف: آموزش تهاجمی و مبارزه جو بودن به بازیکنان.

تجهیزات: یک توپ برای هر سبد.

روش: گروه های چهار الی هشت نفره در هر سبد و سه بازیکن در هر زمان داخل بازی. اگر گروه‌ها از شش الی هشت نفره استفاده می‌شوند، بازیکنان اضافی باید پرتاب آزاد تمرین کنند تا وارد بازی شوند. مربّی یا مدیر برای شوت در هر سبد مستقر شده‌اند (شوت نباید گل شود) و به عنوان گیرنده پاس خروجی برای ریباند کننده عمل می‌کند. قوانین رقابت عبارتند از:

*بازی با یک شوت گل نشده آغاز می‌شود.

*هر سه بازیکن سعی می‌کنند توپ را ریباند کنند.

*بازیکنی که توپ را ریباند کرده تبدیل به مهاجم می‌شود و دو بازیکن دیگر مدافع.

*ریباند کننده‌ها از حرکت‌های منجر به گل استفاده می‌کنند؛ همه‌ی شوت‌ها باید در محوطه پنالتی انجام شود.

*ریباند کننده می‌تواند پاس خروجی به مربی بدهد و برای پاس برگشتی خود را آزاد کند.

*بازی در خارج از خطوط زمین دنبال نمی‌شود.

*زدن سه گل اجازه می‌دهد بازیکن از چرخه خارج شود (دیگر بازیکنان مجموع گل‌های خود را حفظ می‌کنند).

*خطاهای آشکار تنها خطاهایی است که اعلام می‌شود. بازیکن ممکن است با خطا کردن یا دفاع نکردن یک امتیاز از دست بدهد.

مطالب مرتبط:

آموزش گام به گام بسکتبال (21)

آموزش گام به گام بسکتبال (20)

آموزش گام به گام بسکتبال (19)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

فرآوری: امین سیگاری

بخش ورزشی تبیان


منابع: سایت فدراسیون بسکتبال، کتاب مهارت های بسکتبال