تبیان، دستیار زندگی
اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یاغسل کند، صحیح است و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد مهیا بودن برای نماز وضو بگیرد، اشکال ندارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام وضو
وضو بنانا

هفت چیز وضو را باطل می کند:

اول : بول .

دوم : غائط.

سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود.

چهارم : خوابی که به واسطه ی آن چشم نبیند وگوش نشنود. ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود.

پنجم : چیزهایی که عقل را ازبین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی .

ششم : استحاضه زنان

هفتم : کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت .

برای شش چیز وضو گرفتن واجب است :

اول : برای نمازهای واجب غیر از نمازمیت .

دوم : برای سجده و تشهد فراموش شده ، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سرزده مثلا بول کرده باشد.

سوم : برای طواف واجب خانه کعبه .

چهارم : اگر نذ ریا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.

پنجم : اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.

ششم : برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یابیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن ، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن برساند. ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی احترامی به

قرآن باشد، باید بدون این که وضو بگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب بکشد، و تا ممکن

است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداری کند.

مس نمودن خط قرآن یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسی که وضو ندارد، حرام است . ولی اگر قرآن را به زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه کند،مس آن اشکال ندارد.

جلوگیری کردن بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست . ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیری کنند.

کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد، مس نماید. و همچنین است بنابر احتیاط واجب مس اسم مبارک پیغمبر و امام و حضرت زهرا علیهم السلام .

اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یاغسل کند، صحیح است و نزدیک وقت نماز هم اگر به

قصد مهیا بودن برای نماز وضو بگیرد، اشکال ندارد.

کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده ، وضوی او صحیح است .

مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام وضو بگیرد، و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن ونوشتن آن و نیز برای مس حاشیه قرآن و برای خوابیدن ، وضو گرفتن مستحب است و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. و اگر برای یکی از این کارها وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد، می تواند به جا آورد، مثلا می تواندبا آن وضو نماز بخواند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.