اگر وقتی که صورت و دست ها را در آب فرو می برد قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وضوی ارتماسی

وضو گرفتن

وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد،

لیکن برای این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بایستی در شستن ارتماسی دست ها، قصد شستن وضویی ، هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد. و یا این که مقداری از دست چپ را باقی  گذارد تا آن را با دست راست ، ترتیبی  بشوید.

در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست ها از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دست ها را در آب فرو می برد قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج بیرون آورد.اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد،اشکال ندارد.


مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .