تبیان، دستیار زندگی
استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد، و برای وضو و غسل هم در حال تقیه می شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهی واجب است . استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر، اشکال ندارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام ظرف

ظرف مسی

ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند. بلکه احتیاط واجب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را اگر چه ظرف هم نباشد، استعمال نکنند. خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها حرام است . ولی استعمال آنها در زینت اتاق حرام نیست . و نگاه داشتن نیز حرام نمی باشد.

ساختن ظرف طلا و نقره و مزدی که برای آن می گیرند، حرام نیست .

خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول عوضی هم که فروشنده می گیرد، حرام نیست .

گیره استکان که از طلا یا نقره می سازند اگر بعد از برداشتن استکان ،ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان حرام است . واگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعی ندارد.

استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند، اشکال ندارد.

اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدارآن فلز به قدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعی ندارد.

اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگر بریزد،این استعمال جایز است . ولی اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالی کردن ظرف برای آن نباشد که غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جایز نیست ، این استعمال حرام می باشد.

استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن ، اگر ازطلا یا نقره باشد، اشکال ندارد. و همچنین عطردان و سرمه دان و مثل اینها.

استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد، و برای وضو و غسل هم در حال تقیه می شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد، بلکه گاهی واجب است . استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر، اشکال ندارد.

بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده ، نجس است . و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند.

بنابر احتیاط واجب باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را پنج روز و مرغ

خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیری کنند، و غذای پاک به آنها بدهند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.