اگر کسی که چیز نجس در اختیار او است بگوید آن چیز پاک شده ، یا مسلمانی چیز نجس راآب کشیده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه .کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسلمان غایب

مداومت بر وضو

اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش دراختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب گردد،

اگر انسان احتمال بدهد که آن چیز را آب کشیده یا یه واسطه ی آنکه مثلا آن چیز در آب جاری افتاده پاک شده است ، اجتناب از آن لازم نیست .

اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده ، پاک شده است ، یا دو عادل به پاک شدن آن خبر دهند، آن چیز پاک است .

 همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار او است بگوید آن چیز پاک شده ، یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه .کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد و لباس هم درتصرف او باشد، اگر بگوید آب کشیدم ، آن لباس پاک است .

اگر انسان حالتی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا نمی کند، می تواند به گمان اکتفا نماید.


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.