تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند، و پارچه ای که با آن عورت میت را می پوشانند، و دست کسی که او را غسل می دهد،و همین طور کیسه و صابونی که با آن شسته می شود، بعد از تمام شدن غسل پاک می شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبعیت

روغن هسته انگور

تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه ی پاک شدن چیز نجس دیگر، پاک شود.

اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آن جا رسیده ، پاک می شود. و کهنه و چیزی

هم که معمولا روی آن می گذارند، اگر به آن رطوبت نجس شود، پاک می گردد. بلکه اگر موقع جوشیدن سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن ، پشت ظرف هم پاک می شود.

تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند، و پارچه ای  که با آن عورت میت را می پوشانند، و دست کسی که او را غسل می دهد،و همین طور کیسه و صابونی که با آن شسته می شود، بعد از تمام شدن غسل پاک می شوند.

کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم پاک می شود.

اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل ، آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته اند جدا شود، آبی که در آن می ماند پاک است .

ظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن ، روی آن ریخته اند، قطره های آبی که در آن می ماند پاک است .


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.