برای پاک شدن کف پا و ته کفش ، بهتر است پانزده قدم یا بیشتر راه بروند، اگر چه به کمتر از پانزده قدم یا مالیدن پا به زمین ، نجاست برطرف شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمین پاک کننده کفش

کفش آلوده

زمین با سه شرط، کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند:

اول : آنکه زمین پاک باشد.

دوم : آنکه خشک باشد.

سوم : آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول ، یامتنجس مثل گلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یامالیدن پا به زمین برطرف شود. و نیز زمین باید خاک یا سنگ یا آجرفرش و مانند اینها باشد، و با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه ، کف پا و ته کفش نجس پاک نمی شود. و اگر به واسطه غیر راه رفتن نجس شده باشد، پاک شدنش به واسطه راه رفتن اشکال دارد.

پاک شدن کف پا و ته کفش نجس ، به واسطه راه رفتن روی آسفالت وروی زمینی که با چوب فرش شده ، محل اشکال است . بلکه پاک نشدن اقوی است .

برای پاک شدن کف پا و ته کفش ، بهتر است پانزده قدم یا بیشتر راه بروند، اگر چه به کمتر از پانزده قدم یا مالیدن پا به زمین ، نجاست برطرف شود. لازم نیست کف پا و ته کفش نجس ، تر باشد. بلکه اگر خشک هم باشد به راه رفتن پاک می شود. بعد از آنکه کف پا و ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد، مقداری  ازاطراف آن هم که معمولا به گل آلوده می شود، اگر زمین یا خاک به آن اطراف برسد، پاک می گردد.

کسی  که با دست و زانو راه می رود، اگر کف دست یا زانوی  او نجس شود، پاک شدن دست و زانوی او به وسیله راه رفتن ، محل اشکال است . و همچنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها. اگر بعد از راه رفتن ذره های کوچکی از نجاست که دیده نمی شود درکف پا یا ته کفش بماند، باید آن ذره ها را هم برطرف کرد، ولی باقی بودن بو و رنگ اشکال ندارد.

توی کفش و مقداری از کف پا که به زمین نمی رسد به واسطه راه رفتن پاک نمی شود، و پاک شدن کف جوراب به واسطه راه رفتن ، محل اشکال است . ولی اگر کف جوراب از پوست باشد، به وسیله راه رفتن پاک می شود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.