تبیان، دستیار زندگی
آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد. اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود، ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می رسد نجس، و هر چه بالاتر از آن است پاک می باشد. و نیز اگر مثل فواره با فشا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آب قلیل چه آبی ست؟

آب

آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد. اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود، ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز می رسد نجس، و هر چه بالاتر از آن است پاک می باشد. و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا رود، در صورتی که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمی شود، و اگر نجاست به پایین برسد بالا نجس می شود.

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود واز آن جدا گردد، نجس است. و همچنین بنابر

اقوی باید از آب قلیلی هم که بعداز برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند و از آن جدامی شود، اجتناب کنند. ولی آبی که با آن مخرج بول و غائطرا می شویند با پنج شرط پاک است: اول: آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستی ازخارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست. دیگری مثل خون، با بول یا غائط بیرون نیامده باشد. چهارم: ذره های غائط در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد.

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.