وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آشنایی با because و کاربرد آن، آشنایی با since و موارد کاربرد آن، آشنایی با for , whether or...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كلمات ربط conjunctions (قسمت دوم)

کلمات ربط conjunctions

اهداف درس(Objectives):

   آشنایی با because و کاربرد آن
   آشنایی با since و موارد کاربرد آن
   آشنایی با for , whether  or

 

شرح درس:

 

كلمات ربط ( conjunctions ) كلماتی هستند كه در ابتدای یك جمله واره  (clause ) می آیند و آن را به یك جمله واره ی اصلی ( main clause)  ربط می دهند. به مثال زیر توجه كتید.

 

I saw an accident as I was walking home.

main clause ( conj)  adverb clause

كلمات ربط دارای انواع مختــلفی می باشـنـد كه دلالت بر زمان  (time ) ، مكان ( place ) ، علت ( reason )  ، شرایط (condition ) ،  بیان منظور(  purpose )  ،  تضاد  (contrast)  و غیــره دارند.

 

كاربرد since

كلمه ی  since به عنوان كلمه ربط دارای دو كاربرد زیر می باشد.

1- كاربرد علت ( reason )

در این كاربرد كلمه  since  به معنای « چون »  because و as  می باشد. در این مفهوم كاربرد since  رسمی می با شد. Since مانند as  زمانی استفاده می شود که دلیل از قبل برای خواننده و شنونده شناخته شده است یا این که دلیل از مابقی جمله از اهمیت کمتری برخوردار است . البته since  رسمیت بیش تری دارد و غالبا در ابتدای جمله قرار می گیرد.

 

Since the problem was too difficult, we couldn't do it easily.

Since you refuse to co-operate , I shall be forced to take legal advice .

 
2- كاربرد زمان ( time )

در این كاربرد كلمه  since  به معنای «از………تاكنون »  می باشد و معمولا در جملات زمان حال كامل به كار می رود.

 

I have not seen him since I left school.

در جمله ی بالا “since I left school”‌  به معنای «از زمانی كه مدرسه را ترك كردم تا كنون »می باشد.

 

نكته :

گاهی اوقات كلمه ی since با ever به صورت  ever since  به معنای « از آن زمان تا كنون» می باشد.

 

مثال :             

He came to England 3 years ago and he has lived here ever since.

 

کاربرد because

از because زمانی استفاده می شود که دلیل مهم ترین بخش جمله را تشکیل می دهد و اغلب اطلاعاتی را بیان می کند که برای خواننده یا شنونده شناخته شده نیست .

 

نکته :

 وقتی because   مهم ترین بخش جمله است در ابتدای جمله واره ی قیدی و بعد از جمله ی پایه قرار می گیرد .

 

You want to know why I’m leaving ? I’m leaving because I’m tired .

 
- وقتی تاکید بیش تری روی دلیل است و اطلاعاتی بیان می شود که از قبل شناخته شده نیست می توان because  را که در ابتدای جمله واره ی قیدی است درابتدای جمله نیزنوشت .

Because I was ill for six months , I lost my job .

I lost my job because I was ill for six months .

  نكته: به كاربرد because توجه كنید. 

because + clause

because of + noun

به مثال های زیر توجه كنید.

 

We couldn’t play football because it was raining.      

We couldn’t play football because of rain.  

کاربرد for

for اطلاعات جدیدی را بیان می کند و بیانگر این است که دلیل به عنوان یک نظریه بعدا ذکر شده است . جمله واره ای که با for آغاز می شود تقریبا داخل پرانتز یا این علامت [ ] قرار می گیرد یا با یک خط تیره مشخص می شود و هرگز در ابتدای جمله واقع نمی شود .

 

I decided to stop and have lunch – for I was feeling quite hungry .

در این حالت for در سبک نوشتاری رسمی بیش تر به کار می رود .

    

كاربرد whether……….or  

 

whether……….or به معنای «خواه ...خواه… » « چه...چه...» یك كلمه ی ربط شرایط ( condition ) می باشد و برای بیان دو وضعیت به كار می رود كه در صورت رخ دادن هر كدام نتیجه یكسان است. به مثال زیر توجه كنید.

 

  You must do all these exercises whether they are easy or difficult.

در جمله ی بالا ما دو وضعیت داریم ولی نتیجه ی هر دو یكسان است.

 

نكته : معمولا whether……….or به صورت جدا شده به كار می رود ولی گاهی اوقات به صورت جدا نشده  whether or نیز به كار می رود. به مثال زیر توجه كنید.

 

 I couldn’t decide whether or not to accept the job.

 I will accept the job offer whether or not the pay is low.

 

نكته : در بعضی از جملات whether  بدون كلمه or به كار می رود كه در این جملات به معنای « آیا » می باشد. در این كاربرد به جای كلمه whether  از كلمه “if”‌  نیز می توان استفاده كرد. به مثال زیر توجه كنید.

 

 He asked me whether / if I could answer the questions.

نمونه سؤال:

گزینه ی درست را انتخاب كنید.

 

  

1- We will go on a trip………….we are ready or not.     

a) unless             b) whether            c) because          d) althoug

 

2- Everybody can still enjoy sports…………he is young old .                               

a) unless                 b) since                    c) whether     d) so that

 

3-These plants should not be planted in shade,……. they need sunlight for growth.         

a) so                         b) when                   c) whether            d) since

 

4-“What is Reza going to do tonight?”‌ “He has decided to go out……..it rains.”‌       

 a) as                         b) since 

c) so that                 d) whether or not

 

5-We have lost a lot of money…………of your carelessness.

a) since                     b) as                       c) because    d) when

 

 6- I came to Tehran in 1972 for the first time and I have lived here……….. .

a) ever since    b) till then              c) from now       d) as before

 

7- He has spent most of his time looking for a job………leaving the university.

a) when                    b) because             c) as                  d) since

 

8-He’s been interested in animals ever……….he was a little boy.

a) as                         b) since            c) while              d) because

 


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی - تنظیم: یگانه داودی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین