تبیان، دستیار زندگی
فرض كنید قرار است به مسافرت بروید. ابتدا مقصد خود را مشخص می كنید. سپس از منزل خود كه مبدأ یا نقطه شروع است ، حركت می كنید تا به مقصد برسید. در این مسیر باید موانعی مانند، كوه، رودخانه، ... را دور بزنید تا به نقطه پایان یا مقصد برسید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جابه جایی

جابه جایی: فرض كنید قرار است به مسافرت بروید. ابتدا مقصد خود را مشخص می كنید. سپس از منزل خود كه مبدأ یا نقطه شروع است، حركت می كنید تا به مقصد برسید. در این مسیر باید موانعی مانند، كوه، رودخانه، ... را دور بزنید تا به نقطه پایان یا مقصد برسید.

اگر نقطه شروع حركت (مبدأ) را به نقطه پایان (مقصد) وصل كنید، در واقع جابه جایی مشخص شده است.

نكته: به فاصله مستقیم میان مبدا و مقصد «جابه جایی» می گویند یا به عبارت دیگر برداری است كه نقطه شروع را به پایان وصل می كند.

نكته: مجموع طولهایی كه متحرك برای رفتن از مبدا به مقصد می پیماید، مسافت طی شده گفته می شود.

مثال: شخصی از نقطه A شروع به حركت كرده و از نقاط B و C گذشته تا به نقطه D (نقطه پایان) رسیده است.

جابه جایی و مسافت طی شده توسط این متحرك را محاسبه كنید.

جابه جایی

متر 15=6+5+4 = مسافت طی شده

6m = جابه جایی طی شده

جابه جایی و مسافت ، هر دو از جنس طول هستند و هر دو را با واحد متر (m) اندازه گیری می كنیم.

اما واحد های دیگری نیز برای اندازه گیری طول وجود دارد كه مهم ترین آن ها در جدول مقابل آورده شده است.

جابه جایی

برای اندازه گیری فاصله های بسیار دور مانند فاصله بین ستارگان و كهكشان ها واحدی به نام سال نوری به كار برده می شود.

یك سال نوری برابر است با مسافتی كه نور در طول یك سال می پیماید.


سایت المپیاد علوم - مرکز یادگیری سایت تبیان

گردآوری: خدیجه آلچالانلو