سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه‌ی آنچه لازم است در مورد ویروس کرونای جدید (COVID-19)، بدانید و بخوانید و بپرسید و ببینید
اهداف درس(Objectives)،آشنایی با in order to ،آشنایی با so as far ،آشنایی با so that ،آشنایی با in order that...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربرد in order to , so as to

کاربرد in order to , so as to

 

اهداف درس(Objectives):

-    آشنایی با in order to
-    آشنایی با so as far
-    آشنایی با so that
-    آشنایی با in order that

 

شرح درس:

 

 در درس های قبل با كلمات و تركیبات ربطی مختلفی آشنا شدید. در این درس  نیز  با  كلمات  و تركیباتی  آشنا می شوید  كه   «هدف»  و « منظور »  ( purpose)را نشان می دهند. این تركیبات عبارت از :

 

الف: برای بیان منظور می تواتیم از مصدر با to استفاده كنیم.

مثال :

He wet to French to study politics.

A telescope is a device to observe objects in spac

 

ب: برای بیان منظور می توانیم ازدو تركیب ( in order to) و  ( so as to ) به معنای «برای این که / به منظور این که» استفاده كنیم .

 

باید توجه داشت كه بعد از این دو تركیب شكل ساده فعل به كار می رود. in order to و so as to در واقع همان مصدر با to هستند البته کمی رسمی تر.

شکل ساده فعل So as to +.............

شکل ساده فعل In order to +...............

 

 مثالکاربرد in order to , so as to

 

He wet to university in order to give a lecture.

He is learning computer so as to find a better job.

Space exploration is the use of space travel in order to discover the universe beyond the earth.

I set the alarm clock so as to get up early in the morning.

 

گاهی اوقات برای تاکید هر چه بیشتر می توانیم عبارت مصدری را در ابتدا ی جمله به كار ببریم.

به مثال های زیر توجه كنید.

In order to save money, some materials needed to build and run the base could come from the moon itself.
To save money, we went there by bus.
So as to buy bread , she sent Tom to the shop.

نكتهکاربرد in order to , so as to

در  جملات  زیر  به شكل منفی دو تركیب  in order to و so as to  توجه كنید.

So as + not + to مصدر با

in order + not + toمصدر با

 

I set the alarm clock so as not to get up late in the morning.

I got up early in order not to miss the train.

 

كاربرد so that   و  in order that

 

این دو تركیب ربط د هنده ،  برای بیان هدف و منظور به معنای « به منظور این که / به طوری که / برای این که » استفاده می شود. به ساختار آن توجه کنید :

 

فعل اصلی +  فعل كمكی  +  فاعل In order that / So that +

 

اگر زمان جمله ی پایه حال باشد افعال کمکی can , will , may  واگر زمان جمله ی پایه گذشته باشد افعال کمکی   could ,would , might استفاده می شود.

 

کاربرد in order to , so as to

به مثال های زیر توجه كنید.

John goes to the library  so that  he can study  in a quite place.

Father bought a bigger house  in order that  we might live more comfortably.

 

کاربرد in order to , so as to

 گاهی اوقات در شكل محاوره ای در كاربرد so that  كلمه that حذف می شود. مثال:

 

 

I turned off the radio so ( that ) my brother could study his books.

Leave early so you won’t miss the bus.

 

زود راه بیفت تا از اتوبوس جا نمانی.کاربرد in order to , so as to

می توانیم برای تاکید بیش تر so that  و in order that را قبل از جمله ی پایه بنویسیم .

 

 

So that they can attract more customers, shops are putting their prices down.

In order that  we might live  more comfortably, father bought a bigger house.

  

in order that  بیش تر در جمله های نوشتاری رسمی استفاده می شود.

برای بیان هدف ومنظور از “ for ”‌ نیز استفاده می شود. باید توجه داشت كه “ for ”‌حرف اضافه است وبعد از آن اسم یا اسم مصدر به كار می رود. به مثال زیر توجه كنید.

 

He went to the store for some bread.

A telescope is used for observing distant objects.

تست

 

1- Sputnik carried instruments………….measure the temperature of the upper atmosphere.

  a) so             b) for                        c) to                    d) so that

 

 

کاربرد in order to , so as to

2-When John had a vacation, he went to Italy….....he could learn about Italian art.                                                           

  a) so that     b) in order            c) although         d) whether                                 

 

3- Apollo 12 was launched to the moon…………it could bring back samples of rock for research.                                  

a) unless         b) when                c) so that            d) so as to                                    

 

4- Bob went to the library………..he could study in a quite place.

 a) in order to    b) even though     c) so that        d) since

کاربرد in order to , so as to

 

5- She took a long rest ……….she would feel relaxed before her work.

 a) so as      b) in order to               c) and            d) so that

 

6-Which one is wrong ?

We threw away everything we didn’t use………..as much space as possible.

  a) so as to save                            b) to save                  

  c) so that we will save                d) in order to save

کاربرد in order to , so as to

 

7- Actions must be taken ………this kind of thing never happen again.

  a) so            b) therefore               c) when           d) unless

 

8- She put on her best dress………..a good impression.

  a) so as make                                b) so that to make   

  c) in order that make                  d) to make

 

9- We went out……….some fresh air.

  a) so as       b) so that                  c) so that           d) for

کاربرد in order to , so as to

 

10- He went to Canada……….his education.

  a) so that he can continue          b) so that he could continue

  c) in order continue                      d) so as he could continue


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: سمیرا بادامستانی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین