تبیان، دستیار زندگی
آینده کامل عملی را توصیف می کند که درآینده قبل از وقت معینی تمام خواهد شد و یا در یک زمان معینی در آینده تکمیل می شود . انگلیس زبانان معمولا”کمتر از این زمان استفاده می کنند مگر این که کامل شدن عمل روشن باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینده کامل و آینده کامل استمراری

(future perfect  tense- Future  perfect  continuous)

آینده کامل و آینده کامل استمراری

اهداف درس(Objectives):

آینده کامل و آینده کامل استمراری   آشنایی با زمان آینده کامل

آینده کامل و آینده کامل استمراری   آشنایی با زمان آینده کامل استمراری

آینده کامل و آینده کامل استمراری   سوالی و منفی کردن این افعال

آینده کامل و آینده کامل استمراری   قیدهای این زمان

آینده کامل و آینده کامل استمراری   کاربرد این زمان

شرح درس:

آینده کامل :future perfect  tense

آینده کامل عملی را توصیف می کند که در آینده قبل از وقت معینی تمام خواهد شد و یا در یک زمان معینی در آینده تکمیل می شود. انگلیس زبانان معمولا”‌کم تر از این زمان استفاده می کنند مگر این که کامل شدن عمل روشن باشد. این زمان صورت نحوی ویژه ای درزبان فارسی ندارد و برای رساندن مفهوم آن درفارسی ازماضی نقلی استفاده می کنیم . برای ساختن آن از فرمول زیر استفاده می‌کنیم .

will +  have + pp

علامت شناسایی این زمان by یا before  و یا (in a week , in ٢ hours ) است که همراه اصطلاحات زمانی به کارمی رود.

مثال :

We 're  late , I  expect  the  film  will  already  have  started  by  the  time  we get  on  the  cinema .

ما دیر کرده ایم امیدوارم تا زمانی که به سینما می رسیم فیلم به تازگی شروع شده باشد.

در زمان آینده کامل اکثرا“ قید زمان در ابتدای جمله نوشته می شود.

By  tonight , I  will  have  been  working  for  ١١  hours  without  a  break .

تا امشب ١١ ساعت است که بدون استراحت کار کرده ام ( ماضی نقلی)

Before he returns, we have finished our homework .

قبل ازاین که او مراجعت کند ما تکلیفمان را تمام کرده ایم .

بنابراین اگربعد از before  زمان گذشته ساده نباشد آینده کامل است .

توجـه : قیود certainly, probably, already  بعد ازاولین فعل کمکی قرارمی گیرند.

I will have done all the work by the time they arrive.

قبل از این که برسند همه کار را انجام داده ام.

My little brother will go out as soon as he has finished his homework

برادرم به محض این که تکالیفش را تمام کند بیرون می رود.

آینده کامل و آینده کامل استمراری

 - آینده کامل استمراری :Future  perfect  continuous     

این زمان برای بیان عملی به کارمی رود که تانقطه معینی ازآینده استمرار یافته و احتمالا“ ازآن پس نیز ادامه خواهد یافت . کاربرد آینده استمراری مانند آینده کامل است با این تفاوت که این زمان برروی استمرارعمل تکیه دارد. برای ساختن آن از فرمول زیراستفاده می کنیم .

will  have  been  +  - ing

مثال:

By  ٦  o'clock , I  will  have  been  reading  English .

تاساعت شش من مدت دوساعت است که مشغول خواندن انگلیسی هستم ( بوده ام )

در فارسی برای این زمان ساختار نحوی ویژه ای وجود ندارد ونه تنها کاربردی درزبان فارسی ندارد بلکه برای فارسی زبانان دقیقا“ مفهوم نیست .

آینده کامل و آینده کامل استمراری

توجه :  تنها از افعالی دراین زمان استفاده می شود که یک عمل استمرار را نشان دهد.

مانند : work, write,… علامت این زمان یک وجود قید زمان درابتدای جمله و دیگری حرف اضافه by با زمان مشخص آینده و با حرف اضافه for  با طول زمان است .

(for …………by)            or           ( by……….for)

مثال :

They  will  have  been  married  for  ٥٠  years  by  ١٩٧٥ .

نمرین:

١-    By the time we get to Chicago this evening, we --------- more than four hundred miles.

a.    Will have driven.

b.    Will drive

c.    Will have been driving

d.    Would driven

٢-   Come over to my house around ٩ o'clock. By then, I --------- my history essay and we can go see a movie.

a.    Will have completed.

b.    Will complete

c.    Completed.

d.    Have completed

٣-   When Sarah goes on vacation next month, she------------- German for over two years.

a. Will study

b.    Is studying

c.    Will have studied

d.    is studied

٤-   Next month we --------- for ٢٥ years.

a.    will have been married

b.    will have married.

c.     Will marry.

d.    Will married.

٥-   By the time you arrive, she ---------.

a.    will have gone

b.    will have been gone.

c.     Will go

d.    goes

٦-    By the end of the week he -------- all his money.

a.    Will have spent

b.    Will have spend

c.     Spent

d.    Has spent


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش