تبیان، دستیار زندگی
مصدود در عمره مفرده ، اگر قربانی به همراه خود آورده باشد، جایز است با کشتن قربانی در همان جایی که جلوی او گرفته شده ، از احرام بیرون رود و اگر قربانی به همراه نیاورده باشد و بخواهد از احرام بیرون ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احکام مصدود

حضرت محمد ص

مسأله 438 :

مصدود : کسی است که پس از بستن احرام ، دشمن و مانند آن مانع از رسیدن او به اماکن مقدسه جهت انجام مناسک حج یا عمره می شود.

مسأله 439 :

مصدود در عمره مفرده ، اگر قربانی به همراه خود آورده باشد، جایز است با کشتن قربانی در همان جایی که جلوی  او گرفته شده ، از احرام بیرون رود و اگر قربانی به همراه نیاورده باشد و بخواهد از احرام بیرون رود، باید گاو یا گوسفند یا شتر را تهیه و آن را قربانی کند، و بنا بر احتیاط بدون آن از احرام بیرون نمی رود و احتیاط واجب آن است که تراشیدن سر یا کوتاه کردن آن را ضمیمه قربانی در هر دو صورت گذشته نماید و اما مصدود در عمره تمتع ، اگر مصدود از حج نیز باشد حکمش همان است که گذشت ، و اگر نباشد، مانند اینکه شخصی را از رسیدن به خانه خدا قبل از وقوفین فقط منع کنند، بعید نیست تکلیف چنین شخصی مبدل به حج افراد شود

مسأله 440:

مصدود در حج تمتع ، اگر از رسیدنش به وقوفین یا مشعر به تنهایی منع شده باشد، احتیاط این است که طواف و سعی نماید، و سر خود را بتراشد، و گوسفندی را قربانی کند، و سپس از احرام بیرون رود و اگر از طواف و سعی منع شده باشد و نگذارند به جایگاه طواف و سعی برود، در این صورت اگر نتواند نایب بگیرد و بخواهد از احرام بیرون رود، احتیاط این است که قربانی کند و سر خود را بتراشد یا کوتاه کند و اگر بتواند نایب بگیرد، بعید نیست که نایب گرفتن کفایت کند، بنابراین برای طواف و سعی نایب می گیرد،و نماز طواف را خود پس از طواف نایب بجا می آورد و اگر از رسیدنش به منی جهت بجا آوردن اعمال آنجا جلوگیری شود، در این صورت اگر بتواند نایب بگیرد، باید نایب جهت رمی و قربانی کردن بگیرد، و پس از آن سر خود را بتراشد یا کوتاه کند، و موی خود را در صورت امکان نیز به منی  بفرستد، و باقی مناسک را بجا آورد و اگر نتواند نایب بگیرد، واجب نیست قربانی کند، ولی به جای آن روزه بگیرد، همچنان که واجب نیست رمی کند - اگرچه احتیاط این است که خودش شخصا رمی را در سال آینده بجا آورد، در صورتی که به حج برود، و یا توسط نایبش ، در صورتی که به حج نرود - سپس باقی مناسک حج را، از سر تراشیدن یا کوتاه کردن ، و اعمال مکه ، بجا آورد، و پس از آن همه محرمات احرام بر او حلال می شوند حتی زنها، و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست.

مسأله 441 :

کسی که از حج و یا عمره او جلوگیری شده ، اگر با قربانی کردن از احرامش بیرون رفت ، کفایت از حج و یا عمره برای او نمی کند، پس اگر قصد داشته حجة الاسلام بجا آورد و جلو او را گرفته اند، و با قربانی از احرامش بیرون رفته ، باید حجة الاسلام را بعدا بجا آورد، در صورتی که استطاعتش باقی بماند یا حج در ذمه او مستقر شده باشد مسأله 442 : در صورتی که از بازگشت شخص به منی جهت شب ماندن و رمی جمرات جلوگیری شود ضرری به صحت حج شخص نمی رساند، و حکم مصدود بر او جاری نمی شود و بنا بر احوط و اولی برای رمی در همان سال در صورت امکان نائب بگیرد، و در صورت ناتوانی از نائب گرفتن ، در سال آینده خودش شخصا قضای آن را بجا آورد، در صورتی که به حج برود، و یا نائب قضای آن را بجا آورد، در صورتی که به حج نرود.

مسأله 443 :

قربانی که باید مصدود آن را بکشد فرق نمی کند گاو یا شتر و یا گوسفند باشد، و در صورت عدم تمکن از تهیه قربانی ، احتیاط این است که ده روز بجای آن روزه بگیرد.

مسأله 444 :

کسی که احرام حج بسته است ، اگر قبل از وقوف در مشعر با زن خود نزدیکی کند، واجب است - همچنان که در محرمات احرام ذکر شد - حج خود را به اتمام برساند و آن را دوباره بجا آورد، بنابراین اگر جلو اتمام او را گرفتند، حکم مصدود بر او جاری می شود، ولی زیاده بر قربانی که باید جهت بیرون آمدن از احرام بکشد، باید کفاره جماع را نیز بدهد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.