عده ای در شب دهم ذیحجه عازم مشعر بودند، از افرادی که آنجا بودندسؤال نمودند مشعر کجااست ؟ جواب دادند اینجا است ، اطمینان پیدا کردند که مشعراست ، نیت بیتوته و قصد وقوف کردند، بعد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درک وقوف عرفات و مشعر یا یکی از آنها

تصاویر ویژه نامه حج

سؤال -990 عده ای  در شب دهم ذیحجه عازم مشعر بودند، از افرادی که آنجا بودند

سؤال نمودند مشعر کجااست ؟ جواب دادند اینجا است ، اطمینان پیدا کردند که مشعر

است ، نیت بیتوته و قصد وقوف کردند، بعد که وقت اضطراری مشعر هم گذشته بود

معلوم شد مشعر نبوده ، آیا نسبت به باقی اعمال حج و سال آینده وظیفه چیست ؟

ج - احتیاطا (1) این حج را تمام کنند، و بعد از آن اعمال عمره مفرده انجام دهند،

و در صورت استقرار حج یا بقاء استطاعت ، سال بعد، حج را اعاده کنند (2) .

1- آیة الله مکارم : حج او صحیح است و احتیاط لازم نیست .

2- نظر آیات عظام در فرض هشتم صور وقوفین در مسأله 987 گذشت .

آیة الله صانعی : با شرطی که در صورت هشتم بیان شد.

سؤال 991- اگر به گفته مدیر گروه که می گوید درک وقوف اختیاری مشعر برای  او

مشکل است و نمی تواند آن را درک نماید، اعتماد کند و وقوف اختیاری را ترک

نماید آیا اشکالی  ندارد؟

ج - اگر برای خود شخص (1) عذر حاصل شده کفایت می کند (2) .

1- آیة الله فاضل : یقین یا اطمینان .

2- آیة الله صانعی : و اگر جاهل به مساله باشد و به اعتبار قول او خیال کند که

می شود ترک کرد اختیاری مشعر را، مورد احتیاط در صورت هشتم است .

آیة الله سیستانی : اگر مقداری از شب مانده باشد حجش صحیح است و چیزی بر او

نیست .

سؤال 992- خدمه ای که با زنها قبل از طلوع فجر به منی می روند، ولی خود را قبل از

طلوع آفتاب به مشعر می رسانند و وقوف رکنی مشعر را درک می کنند، آیا نیابت

آنان صحیح است یا نه ؟

ج - اگر از ذوی  الاعذار نبوده اند (1) که نیابت آنها (2) صحیح است در فرض مرقوم

حجشان نیابتا صحیح است (3) . هر چند مرتکب حرام شده اند (4) .

1- آیة الله بهجت : و عذر طاری  است .

2- آیة الله صانعی : در زمان استنابه .

3- آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : با فرض ترک عمدی ، نیابت محل اشکال است .

آیة الله مکارم : اگر لازم بوده است با زنها به منی بروند گناهی  نکرده اند.

4- مراجعه شود به شرط هفتم نایب .

آیة الله سیستانی : نیابت آنها بهر حال صحیح است .

سؤال 993- کسی که نمی دانسته وقوف اختیاری مشعر بین طلوعین است (1) پس از آن

وقوف اضطراری را درک کرده ، وظیفه او چیست ؟

اگر جهل او قصوری و عذری  باشد نه تقصیری ، و ترک وقوف اختیاری از روی عذر شده با

شد، مانع ندارد (2) .

1- آیة الله سیستانی : وقوف اختیاری مشعر از شب است تا طلوع آفتاب .

2- آیة الله صانعی : و اگر از راه تقصیر باشد حج باطل است علی  الاحوط.

آیة الله خویی : نظر ایشان راجع به کسی که از روی جهل به حکم وقوف مشعر تا طلوع

آفتاب را درک نکرده روشن نیست بلی اگر کسی بخاطر فراموشی یا عذر دیگری  متمکن

از وقوف قبل از طلوع آفتاب نشد وقوف اضطراری برای او مجزی است . (مناسک

مسأله (380.

سؤال 994- شخصی وقوف عرفات و مقداری از وقوف لیلی مشعر را درک کرده و عمدا

قبل از طلوع فجر رفته است به منی ، برای بردن اثاث و کار دیگری ، و قصد داشته

است که مجددا به مشعر برگردد ولی در منی خوابش برده ، وظیفه چنین حاجی  چیست ؟

ج - با فرض اینکه ترک اختیاری مشعر عمدی نبوده ، در فرض مرقوم ، اضطراری  (1)

کافی است ولی اگر شب نیت وقوف نداشته باشد باید اضطراری روز را درک کند (2)

ولی اگر نایب است کافی نیست (3) .

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .