جایز نیست (1) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای غیر محرم باشد.1 - آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : شاهد شدن بر عقد بنابر قول مشهور بر محرم حرام است ، و این ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عقد ازدواج

حج

 عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و محل باشد.

مسئله 325

جایز نیست (1) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای غیر محرم باشد.

1 -

آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : شاهد شدن بر عقد بنابر قول مشهور بر محرم حرام است ، و این قول موافق احتیاط است .

آیة الله سیستانی : بنابر مشهور بین فقهاء برای محرم جایز نیست در مجلس عقد ازدواج حاضر شود و احوط و اولی این است که از گواهی دادن بر واقع شدن عقد ازدواج نیز بپرهیزد، اگرچه پیش از احرام در مجلس عقد حاضر بوده است . (مناسک ، مسأله 235) .

آیة الله مکارم : بنابر احتیاط واجب نباید شخص محرم شاهد شود.

آیة الله بهجت : حاضر شدن در مجلس عقد و گواهی دادن بر آن بر محرم حرام است . (مناسک ، مسأله 235) .

آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : احتیاط واجب .

مسئله 326 -

احتیاط آن است که شهادت ندهد بر عقد اگرچه شاهد عقد شده باشد، در حال محرم نبودن (1) ، اگرچه جایز بودن آن خالی از قوت نیست .

1 -

آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : بعضی از فقهاء فرموده اند که گواهی بر عقدی  که قبلا واقع شده نیز بر محرم حرام است ، ولی دلیلش ظاهر نیست .

آیة الله مکارم : احتیاط واجب این است که محرم .

آیة الله فاضل : شهادت دادن به عقد در حال احرام جایز است هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است .

آیات عظام بهجت ، گلپایگانی ، صافی : شهادت بر عقد جایز نیست ، اگرچه پیش از احرام شاهد شده باشد.

مسئله 327 -

اقوی آن است که خواستگاری کردن در حال احرام جایز است و احتیاط (1) در ترک است .

1 -

آیات عظام اراکی ، نوری ، گلپایگانی ، خویی ، تبریزی ، مکارم ، فاضل ، صافی : بنابر احتیاط واجب محرم نباید خواستگاری  نماید.

مسئله 328 -

رجوع کردن به زنی که طلاق رجعی داده است مانع ندارد.

مسئله 329 -

اگر زنی را در حال احرام جماع کند با علم به مسأله ، آن زن بر او حرام دائمی (1) می شود.

1 -

آیات عظام گلپایگانی ، خویی ، صافی : متعرض حرمت ابدیه نشده اند و فرموده اند که عقد او باطل است .

آیة الله بهجت : اقوی حرمت ابدیه است .(مناسک ، مسأله 233) .

مسئله 330-

اگر زنی  را با جهل به مسأله برای خود عقد کند عقدی که کرده است باطل است ، لکن حرام دائمی (1) نمی شود، ولی احتیاط آن است (2) که آن زن را نگیرد خصوصا اگر با او نزدیکی کرده باشد.

1 -

آیات عظام گلپایگانی ، خویی ، سیستانی ، بهجت : متعرض فرض جهل نشده اند.

آیة الله اراکی ، آیة الله نوری : در صورت دخول ، و در صورت دخول حرام دائمی  می شود.

2 -

آیة الله مکارم : این احتیاط مستحب است .

مسئله 331 -

ظاهرا فرقی بین عقدی و صیغه ای نیست در احکامی که ذکر شد.

مسئله 332 -

 احتیاط آن است (1) که زن اگر احرام بسته باشد و مرد محرم نباشد و

عقد کند او را، با او نزدیکی  نکند و طلاق دهد او را، و در صورت علم به مسأله او را طلاق دهد، و با او هیچ وقت ازدواج نکند.

1 -

آیة الله اراکی : بنابر احتیاط مستحب .

آیة الله فاضل : اگر زنی احرام بسته باشد و مردی که محرم نیست او را به عقد خود درآورد، این عقد باطل است و برای همیشه بر یکدیگر حرام می شوند.

آیات عظام گلپایگانی ، سیستانی ، بهجت : متعرض این فرع نشده اند.

آیة الله خویی ، آیة الله تبریزی : در صورتی که زن محرم باشد و مردی که محرم نیست او را به عقد خود درآورد این عقد باطل است و چنانچه زن عالم به حکم بوده است موجب حرمت ابدی هم می شود.

مسئله 333 -

 اگر کسی  عقد کند زنی را برای محرمی و محرم دخول کند پس اگر هر سه عالم به حکم (1) باشند بر هر یک آنها یک شتر کفاره است ، و اگر دخول نکند کفاره نیست ، و در این حکم فرق نیست بین آنکه زن و عاقد محل باشند یا محرم ، و اگر بعضی از آنها حکم را می دانند و بعضی نمی دانند بر آنکه می داند کفاره است .

1 - آیة الله سیستانی ، آیة الله فاضل : عالم به حکم و موضوع باشند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.