مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه مکروه است پنج سال متوالی آن را ترک کند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حج مستحبی

حج

مسئله 165-

مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه مکروه است پنج سال متوالی آن را ترک کند و مستحب است در وقت خارج شدن از مکه نیت برگشتن نماید و مکروه است قصد برنگشتن داشته باشد (1) .

1- آیة الله مکارم : ولی اگر انجام حج های مستحبی پی درپی سبب محرومیت انجام دهندگان حج واجب شود بهتر است مجال را به آنها بدهند.

 

مسئله 166-

مستحب است از طرف خویشاوندان یا غیر آنها حج بجا آورد تبرعا، چه زنده باشند یا مرده و همچنین از طرف معصومین ، و نیز طواف از طرف آنها و غیر آنها مستحب است بشرط آنکه در مکه نباشند یا معذور (1) باشند.

1- آیة الله فاضل : استحباب و مشروعیت طواف مستحبی برای حاضر در مکه هرچند معذور باشد ثابت نشده است .

 

مسئله 167-

 کسی  که زاد و راحله ندارد مستحب است قرض کند و به حج برود در صورتی که می تواند قرض را اداء کند.

 

مسئله 168-

 با مال حرام جایز نیست به حج برود و اگر مال او مشتبه است و علم به حرمت آن ندارد، می تواند آن را صرف کند (1) .

1- آیة الله مکارم : بشرط آنکه از نظر ظاهر محکوم به حلال بودن باشد.

 

مسئله 169-

بعد از فارغ شدن از حج استحبابی می تواند ثواب آن را بدیگری هدیه کند همچنانکه در وقت شروع می تواند آن را نیت کند.

 

مسئله -170

 کسی  که مال ندارد تا با آن حج بجا آورد مستحب است ولو با اجاره دادن خودش و نیابت از دیگری نیز به حج برود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.