سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ماده 31 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه دستور تشكیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بـخشـدار حوزه هـای فرعـی ، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

فصل چهارم ـ هیأت اجرائی

قانون، انتخابات،مجلس

فصل چهارم ـ هیأت اجرائی

ماده 31 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه دستور تشكیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بـخشـدار حوزه هـای فرعـی ، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را بـا حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مركز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده (32)  تشكیل دهد .

تبصره ـ در شهرستان و بخـشهایی كه شورای اسلامـی شهرستان یا بخش تشكیل شده است ، یك نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یكی از نه نفر معتمدین مذكور خواهد بود .

ماده 32 ـ فرماندار یا بخشدار مركز هر حوزه انـتخابیـه ، جـهت انتـخاب مـعتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31) ، سی نفر از معتمدین بومی ساكن در محل و یا ساكنینی كه حداقل دارای پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین كلیه اقشار واجـد شـرایـط در ایـن قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید .

هیأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر كتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد .

فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت ، كتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداكثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشكیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( بیست نفر ) در حضور هیأت نظارت از بین خود نه نفر را به عـنوان مـعتمدیـن اصـلی و پـنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند .

تبصره 1 ـ چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید . هیأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را كتباَ اعلام نمایند . اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی كه حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند كرد و در صـورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد .

تبصره 2 ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عـملی بـه اسـلام ( به جز حوزه های اقلیت دینی ) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند .

تبصره 3 ـ تعداد اعضای هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و كیفیت و مهلت تشكیل آنها یكسان است .

تـبصره 4 ـ فـرمانداران و بخشداران حوزه  انتخابیه موظفند از معرفی كسانی كه در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل ، مرتكب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند .

ماده 33 ـ هیچ یك از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند .

الف ـ خویشاوندی نسبی : پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر .

ب ـ خویشاوندی سببی : همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او .

ماده 34 ـ اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شركت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند .

تبصره 1 ـ در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته كسب تكلیف نماید .

تبصره 2 ـ در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی كه منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد .

تبصره 3 ـ هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیبت اعضاء را با ذكر علت غیبت به وزارت كشور اعلام دارد .

ماده  35 ـ هرگاه در جریان انتخابات یك یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اكثریت ساقط كنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اكثریت حاصل نگردد ، از باقی مانده از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .

ماده 36 ـ هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشكیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه اعلام می دارند .

ماده 37 ـ جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود .

تبصره ـ رأی ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود .

ماده 38 ـ هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مركز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مـقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند .

تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشكلات با موافقت وزارت كشور ، مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می یابد .

ماده 39 ـ فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتـشره در سطح حوزه انتـخابیه را به وزارت كشـور ارسال دارد . یك نسـخه از این آگهی ها به وسیلـه وزارت كشور به هیأت مـركزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نـگهبان فرسـتاده می شود .

ماده 40 ـ هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نـام و اخـذ رأی پنج نفر ( و در شعب پرتراكم به تشخیص هیأت اجرائی هفت نفر ) از معتمدین محل كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نمایند .

تبصره 1 ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس ، یك نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از روز اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .

تبصره 2 ـ محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینكه دائر نمـودن شعبه و یا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه یا هـر عـلت دیگری مـقدور نـباشد ، كـه در ایـن صـورت مـراتب تـغیـیر شـعبه ثـبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهـبان بـا ذكـر علت ، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در كوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایـجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره 3 ـ تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .

ماده 41 ـ فرماندار یا بخشدار مركز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماَ یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده تعیین نماید .

ماده 42 ـ هیأتهای اجرائی انتخابات مسئول صـحت جـریان انـتخابـات در حـوزه انـتخابیه خود می باشند .

تبصره ـ در مواردی كه وزارت كشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بـداند ، بـا اطلاع و تأیید هیأت مركزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود .

ماده 43 ـ كلیه امـور انـتخابـات بـخش مـركزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد .

ماده 44 ـ هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه می تواند برای مـناطق صـعب العـبور و كـوهسـتانـی و مسافتـهای دور و نقاطی كـه تأسیس شعب ثابت اخـذ رأی مـقدور نیست ، شعب اخذ رأی سیار تشكیل دهد . هیأت اجرائی مركز حوزه انتخابیه نیز می توانـد در صـورتی كـه لازم بـداند ، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مركز حوزه انتخابیه و بخش مركزی اقدام نماید ودر هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه قید و تأیید نماید .

 

                                                                           منبع: مجموعه قوانین 

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین