• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/01/28
  • تاريخ :

متاهلین علاقه بیشتری به شرکت در ورزشهای همگانی دارند

تحقیقات نشان می دهد که افراد متاهل بیشترین میزان شرکت(90درصد) در ورزشهای همگانی را نسبت به افراد مجرد(10 درصد) دارند.

به گزارش سرویس پژوهش ایسنا، نتایج تحقیقات محسن شفیعی از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران که به بررسی وضعیت های اجتماعی واقتصادی افراد شرکت کننده در ورزشهای همگانی شهر تهران پرداخته است، می افزاید: افراد بین سنین 36 تا 45 سال بیشترین میزان حضور در ورزشهای همگانی شهر تهران را داشتند، این در حالی است که افراد بالای 66 سال ، کمترین میزان شرکت در این ورزشها را دارند.

وضعیت تحصیلی ، اقتصادی ، شغلی ، تاهل ، سکونت، پراکندگی افراد، تراکم جمعیت خانواده افراد، طبقه سنی آنها، تعیین طبقات مختلف اجتماعی ، اقتصادی افراد شرکت کننده در ورزش های همگانی و ارتباط آن با میزان شرکت در این فعالیت ، مورد بررسی قرار گرفته است.

محققان در این راستا تعداد 200 نفر از زنان  700 نفر از مردان را به طور تصادفی از ده ایستگاه در پنج منطقه جغرافیایی ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) شهر تهران انتخاب و بررسی کرده اند که نتایج آن نشان داد: 1/31 درصد شرکت کنندگان دارای وضعیت اقتصادی متوسط و 8/8 درصدآنان دارای وضعیت عالی اقتصادی بودند. بر اساس نتایج این تحقیق، بین میزان وضعیت اقتصادی و میزان شرکت در ورزش های همگانی ارتباط معنی دار وجود دارد.

همچنین از نظر وضعیت تحصیلی، 6/31 درصد دارای تحصیلات دیپلم بوده و 6/3 درصد تحصیلات فوق لیسانس به بالا داشتند و از نظر آماری بین وضعیت تحصیلی و میزان شرکت دراین فعالیت ، ارتباط معنی داری مشاهده گردید.

این نتایج می افزاید: از لحاظ وضعیت شغلی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی، 38 درصد از طبقه متوسط شغلی و 3/37 درصد از طبقه افراد بیکار و 7/5 درصد از نظر شغلی بالا بودند و از نظر آماری بین وضعیت شغلی ومیزان شرکت در این فعالیت ارتباط معنی داری مشاهده شد.

از سوی دیگر از نظر تراکم جمعیت خانواده افراد، 3/38 درصد دارای خانواده های چهار نفری و 4/1 دارای خانواده های هشت نفری به بالا می باشند و از نظر آماری بین تراکم خانواده افراد ومیزان شرکت دراین فعالیت ، ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.

گفتنی است، 1/77 درصد افراد با بیشترین تعداد از طبقه متوسط و 6/11 درصد به عنوان کمترین تعداد از طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی بودند و از نظر آماری بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و میزان شرکت دراین فعالیت درحد آنها ارتباط معنی داری مشاهده گردید.

بیشترین تعداد این افراد با 6/78 درصد دارای منزل شخصی و 6/4 درصد به عنوان کمترین تعداد دارای منازل رهنی می باشند که ارتباط معنی داری بین نوع سکونت ومیزان شرکت دراین فعالیت درحد آلفا 1 درصد مشاهده گردید.

درپایان یافته های این پژوهش نشان داد: 3/28 درصد از افراد به عنوان بیشترین تعداد در منطقه شمال و 9/10 درصد به عنوان کمترین تعداد در منطقه مرکزی قرار داشته اند و از نظر آماری بین مراکز پراکندگی و مناطق مختلف جغرافیایی تفاوت معنی داری مشاهده گردید.

UserName