تبیان، دستیار زندگی
اگر یك آهن ربا را در براده های آهن بغلطانید، براده ها بیش تر به دو سر آن می چسبند، این قسمت ها كه خاصیت مغناطیسی قویتری دارند، قطب های آهن ربا نامیده می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیرو (قسمت چهارم)

نیروی الكتریكی:

١) پسر بچه ای موهای تمیز و خشك خود را شانه می زند ولی به جای آنكه موهای او مرتب شود. موهای او به دنبال شانه كشیده می شود و موها نامرتب تر می شوند.
٢) پسر بچه ای شانه را به خرده های كاغذ روی میز نزدیك می كند. خرده های كاغذ جذب شانه می شوند.
٣) كودكی یك شانه پلاستیكی را به موهای خود مالش می دهد و آن را به باریكه آب نزدیك می كند، باریكه آب جذب شانه می شوند.

چه عاملی باعث این اتفاقات شده است.

١) نامرتب بودن موهای پسر بچه

نیرو( قسمت چهارم)

٢) خرده های كاغذ جذب شده به شانه

نیرو( قسمت چهارم)

٣) انحراف باریكه آب

نیرو( قسمت چهارم)

این پدیده به علت وجود نیروی الكتریكی است.

وقتی دو جسم بر یكدیگر مالیده می شوند . بارهای الكتریكی در آن ها به وجود می آید.

بارهای الكتریكی دو  نوع هستند.

١) بارهای منفی
٢) بارهای مثبت

شما چگونگی تشكیل بارهای الكتریكی را در سال سوم راهنمایی می خوانید.

الف: هرگاه دو جسم بارهای مشابه (+ و +) یا (- و -) به یكدیگر نزدیك شوند همدیگر را می رانند.

ب: هر گاه دو جسم با بارهای متفاوت ( - و +) به یكدیگر نزدیك شوند یكدیگر را می ربایند.

نیروی مغناطیسی

اگر یك آهن ربا را در براده های آهن بغلطانید، براده ها بیش تر به دو سر آن می چسبند، این قسمت ها كه خاصیت مغناطیسی قوی تری دارند، قطب های آهن ربا نامیده می شود.

نیرو( قسمت چهارم)

نكته: هر آهن ربا دو قطب دارد.

١- قطب شمال یاب(N)
٢- قطب جنوب یاب(S)

دو قطب هم نام آهن ربا(N,N) یا (S,S) یكدیگر را می رانند.

دو قطب نا هم نام آهن ربا(S,N) یكدیگر را می ربایند.

توجه: در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم شركت دارند و هر جسم به جسم دیگر یك نیرو وارد می كند.

قوانین حركت:

برای اولین بار توسط نیوتون مورد بررسی قرار گرفت. به همین دلیل به قوانین نیوتون در حركت معروف شده

و شامل ٣ قانون است.

قانون سوم نیوتن بیان می كند:

هرگاه جسم اول به جسم دوم نیرویی وارد كند. جسم دوم هم به جسم اول نیرویی وارد می كند. مساوی نیروی اول اما در خلاف جهت آن. یا به عبارت دیگر در مقابل هر كنشی ، واكنشی وجود دارد مساوی اما در جهت مخالف آن.

دو نیروی كنش و واكنش:

١) مساوی ، هم راستا و در دو جهت مخالف هستند.
٢) بر هر دو جسم اثر می كند.
٣) همزمان به وجود می آیند و همزمان از بین می روند.
نیرو( قسمت چهارم)

توجه: اگر بخواهیم چیزی را به سمت شمال حركت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت شمال باشد.

اگر بخواهیم چیزی را به سمت غرب حركت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت غرب باشد.

جهت نیرو را می توان از روی موارد زیر تعیین كنیم.

١) نتیجه ی تاثیر نیرو بر جسم.
٢) تغییری كه در شكل جسم به وجود می آید.
٣) تغییری كه در حركت جسم به وجود می آید.

اندازه گیری نیرو:

قبل از آنكه بخواهیم نیرو را اندازه بگیریم، بهتر است با مفهوم جرم كاملاً آشنا شویم.

شما در دوره ابتدایی؛ با مفهوم جرم تا حدودی آشنا شده اید. ما آن را به طور كامل توضیح می دهیم.

تعریف جرم: جرم مقدار ماده تشكیل دهنده یك جسم است.

جرم یك جسم به دو عامل بستگی دارد:

١) تعداد ذره های سازنده آن ماده هر چه تعداد ذره های سازنده ماده بیش تر باشد، جرم نیز بیش تری است.
٢) جرم هر ذره هر چه جرم هر ذره سازنده بیشتر باشد، جرم نیز بیشتر می شود.

وسیله اندازه گیری جرم: ترازو

انواع ترازو:

١) ترازوی دو كفه ای معمولی
٢) ترازوی دو كفه ای دقیق آزمایشگاهی
٣) ترازوی سه اهرمی : در این نوع ترازو به جای قراردادن وزنه برای اندازه گیری جرم، از حركت دادن سه وزنه كه روی سه میله مدرج قرار گرفته اند. استفاده می شود.
٤) ترازوی آشپزخانه
٥) باسكول (برای اندازه گیری جرم اجسام بسیار سنگین)
٦) ترازوهای دیجیتال

واحد اندازه گیری جرم:

١) كیلو گرم (kg)
٢) گرم: (g) برای اندازه گیری جرم های كوچك از واحد گرم استفاده می شود.
3) تُن : برای اندازه گیری جرم های خیلی بزرگ از این واحد استفاده می شود. (هر یک تن 1000 کیلوگرم است. )


پایگاه المپیاد علوم

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: نوربخش