تبیان، دستیار زندگی
مجموعه به معنای گرد آورده شده است و در ریاضی دسته یا گروهی از اشیاء یا موجودات که اعضای آن دو بدو متمایز و مشخص باشند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجموعه set

چهار عمل اصلی در ریاضی

مجموعه به معنای گرد آورده شده است و در ریاضی دسته یا گروهی از اشیاء یا موجودات که اعضای آن دو به دو متمایز و مشخص باشند .

مثال مجموعه ها مجموعه اعداد طبیعی

مثالمجموعه ها  مجموعه حروف الفبای فارسی

مثال مجموعه ها مجموعه ی بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران در سال ٨٥

زیر مجموعه : (sub set)

دو مجموعه A و B را در نظر می گیریم. B را زیر مجموعه A گویند هر گاه هر عضو B عضو A باشد.

مثال مجموعه ها

مجموعه ی اعداد زوج زیر مجموعه ی اعداد طبیعی

مجموعه ی حروف بی نقطه ی الفبای فارسی زیر مجموعه مجموعه حروف الفبای فارسی

مجموعه ی دروازبان های تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در سال ٨٥ زیر مجموعه ی، مجموعه ی بازیکنان تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران در سال ٨٥

مجموعه { ١،٢ }= B، زیر مجموعه { ١،٢،٧ }=A

این مطلب را به صورت مجموعهمی نویسیم و می خوانیم :

B زیر مجموعه ی A است .

مجموعه تهی (empty set = null set)

تهی، به معنی خالی و مقابل کلمه پر می باشد و در ریاضی مجموعه ای را که عضو ندارد ، مجموعه تهی می نامیم .مجموعه تهی را با مجموعه  (بخوانیم فی) نشان می دهیم .

{ (تلفن) ، (هویج) ، (ساعت) ، (مداد) ، (شمع) }=A

{ (قیچی) ، (کتاب ) ، (عینک) ، (پرتقال) } =B

تمرین:

با توجه به مطالب فوق هر چند رابطه ی درست که می توانید بیان کنید مانند :

مجموعه


پایگاه المپیاد ریاضی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی