تبیان، دستیار زندگی
یك وزنه بردارجوان دسته به اضافه 105 كیلوی ایران ركوردحركت دوضرب حسین رضازاده دررده سنی جوانان راترقی داد. سعیدعلی حسینی كه عنوان قهرمانی جوانان جهان را دارد دیروز در اردوی تیم ملی درسالن وزنه برداری ازادی تهران درحركت یك ض...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رکورد حسین رضازاده شکست!


یك وزنه بردارجوان دسته به اضافه 105 كیلوی ایران ركوردحركت دوضرب حسین رضازاده دررده سنی جوانان راترقی داد.

سعیدعلی حسینی كه عنوان قهرمانی جوانان جهان را دارد دیروز در اردوی تیم ملی درسالن وزنه برداری ازادی تهران درحركت یك ضرب 185 كیلوگرم رابالا ی سربردودرحركت دو ضرب بابالا ی سربردن وزنه 230 كیلوگرمی دوكیلوگرم ركورد جوانان آسیا را

كه دراختیارحسین رضازاده بودافزایش داد.

البته این ركوردشكنی باتوجه به حضورنداشتن نماینده ای ازفدراسیون جهانی وزنه برداری در سالن به ثبت نرسید!