تبیان، دستیار زندگی
لایحه حمایت از كودكان ونوجوانان كه در ماه اخیر تقدیم مجلس گردید ،لایحه ای است هرچند غیر جنجالی اما قانون كنونی حمایت از كودكان را نسخ می كند ؛ و اشكالاتی دارد كه با اصل هدف و فلسفه تدوین لایحه تنافی دارد و سمت و سوی لایحه را نه تنها در جهت حمایت كودكا
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برهنگی نا متعارف!


لایحه حمایت از كودكان ونوجوانان كه در ماه اخیر تقدیم مجلس گردید ،لایحه ای است  هرچند غیر جنجالی اما  قانون كنونی حمایت از كودكان را نسخ می كند ؛  و اشكالاتی دارد  كه با اصل هدف و فلسفه تدوین لایحه تنافی دارد و سمت و سوی لایحه را نه تنها در جهت حمایت كودكان بلكه در جهت حمایت از مجرمین علیه كودكان و قاچاقچیان كودك سوق داده است ؛ نقد وبررسی برخی ابعاد این لایحه را تقدیم شما می نماییم


تلویزیون-نوجوانان

در این مقاله نقد تعریف لایحه را در خصوص تعریف موضوعات و مضامین مستهجن   تقدیم شما می كنیم و همچنان تاكید می گردد اصل حمایت از كودكان و نوجوانان ضروری است اما ایرادات متعدد لایحه كنونی بگونه ای است كه تصویب كلیات آن را نیز با تردید جدی مواجه می كند و ضرورت بازنویسی آن را بدیهی می سازد؛ صرفنظر از اشكالات مختلف قانونی و اجتماعی و حقوقی كه به تفصیل خواهد آمد اشكالاتی وجود دارد  كه با اصل هدف و فلسفه تدوین لایحه تنافی دارد و سمت و سوی لایحه را نه تنها در جهت حمایت كودكان بلكه در جهت حمایت از مجرمین علیه كودكان و قاچاقچیان كودك سوق داده است و به كیفر زدایی  یا تخفیف برخی از این جرایم پرداخته است ؛

بند ج ماده یكم لایحه كودكان و نوجوان در تعریف موضوعات و مضامین مستهجن مقرر می دارد :

هرگونه محتوا یا تصویر که به صورت واقعی یا مجازی بیانگر برهنگی نا متعارف یا آمیزش، عمل و یا اندام جنسی باشد.

به عنوان مثال  اگر در جایی مثلا محله ای ازبالا شهر تهران  برهنگی آنقدر زیاد بشود كه میزانی از ان متعارف باشد دیگر جرم زدایی صورت می گیرد آیا قانون گذار می تواند این را بپذیرد ؟!! آیا این گسترش مفاسد بجای آنكه برخورد شدید تری را به دنبال داشته باشد با این تعبیر لایحه برخورد ملایمتر و بلكه عدم كیفر را به دنبال نخواهد داشت !!؟ اگر اینگونه باشد پس محله های مختلف باید زودتر برای متعارف شدن این میزان از برهنگی اقدام كنند تا مشمول مجازتهای لایحه نشوند !!

این تعریف نیز از جهات متعددی دارای ایراد است  :

الف–  اساسا باز تعریف این اصطلاحات با توجه به وجود دو تعریف از آنها در قانون موضوعه كنونی و ایجاد تعریف سوم می تواند مورد نقد قرار گیرد توضیح اینكه تبصره4ـ قانون جرایم رایانه ای  در این خصوص مقرر می دارد :

کودکان-تلویزیون

محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا  عمل جنسی انسان است

و تبصره 5-ماده 3- قانون نحوه مجازات اشخاصی كه درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند می گوید :آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود كه محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

ب- در خصوص عبارت " نامتعارف "  اولا  در قانون نحوه مجازات اشخاصی كه درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند این قید وجود ندارد  و لذا سوال مهم این است كه  چرا این قید در لایحه   اضافه شده است ؟!

به راستی اگر در جهت حمایت از كودكان و نوجوانان است چرا در اینجا شاهد نوعی جرم زدایی هستیم ؟ از سوی دیگر این امر در نظام حقوقی ایران كه برمبنای شرع است چندان جایی ندارد و متعارف بودن ملاك جرم و غیر جرم نمی باشد  ممكن است برخی كار ها در جایی متعارف باشد اما ظلم به كودك یا نوجوان باشد

همچنین به نظر می رسد بعلاوه متعارف بودن در نقاط مختلف ایران فرق می كند و به همین دلیل است كه از نظر شرعی این امر به عرف واگذار نشده و دقیقا میزان و حدود شرعی آن تعیین شده است  .

اگر در جایی برهنگی آنقدر زیاد بشود كه میزانی از ان متعارف باشد دیگر جرم زدایی صورت می گیرد!! آیا قانون گذار می تواند این را بپذیرد ؟!! آیا این گسترش مفاسد بجای آنكه برخورد شدید تری را به دنبال داشته باشد با این تعبیر لایحه برخورد ملایمتر و بلكه عدم كیفر را به دنبال نخواهد داشت !!؟

آیا اگر در جایی برهنگی بیش از میزان شرعی متعارف بود دیگر نباید مشمول این ممنوعیت ها بشود !

به عنوان مثال  اگر در جایی مثلا محله ای ازبالا شهر تهران  برهنگی آنقدر زیاد بشود كه میزانی از ان متعارف باشد دیگر جرم زدایی صورت می گیرد آیا قانون گذار می تواند این را بپذیرد ؟!! آیا این گسترش مفاسد بجای آنكه برخورد شدید تری را به دنبال داشته باشد با این تعبیر لایحه برخورد ملایمتر و بلكه عدم كیفر را به دنبال نخواهد داشت !!؟ اگر اینگونه باشد پس محله های مختلف باید زودتر برای متعارف شدن این میزان از برهنگی اقدام كنند تا مشمول مجازتهای لایحه نشوند !!

تلویزیون خصوصی در ایران!؟

نتیجه گیری

در این مقاله  بند ج لایحه  تازه حمایت از كودكان   نقد شد ؛ لایحه موضوعات و مضامین  مستهجن را اینگونه تعریف می كند :

هرگونه محتوا یا تصویر که به صورت واقعی یا مجازی بیانگر برهنگی نا متعارف یا آمیزش، عمل و یا اندام جنسی باشد.

این تعریف متفاوت از تعریف قانون جرایم رایانه ای  است و با ابن ایراد مواجه است كه قید نا متعارف چرا ملاك است ؟ به عنوان مثال  اگر در جایی   برهنگی آنقدر زیاد بشود كه میزانی از ان متعارف باشد دیگر جرم زدایی صورت می گیرد!! آیا قانون گذار می تواند این را بپذیرد ؟!! آیا این گسترش مفاسد بجای آنكه برخورد شدید تری را به دنبال داشته باشد با این تعبیر لایحه برخورد ملایمتر و بلكه عدم كیفر را به دنبال نخواهد داشت !!؟   چگونه رفع خواهد شد  ؛

بعلاوه چنانكه اشاره شد مهمترین نقص و ایراد لایحه جنجالی تازه ارایه شده این است  كه اشكالاتی دارد  كه با اصل هدف و فلسفه تدوین لایحه تنافی دارد و سمت و سوی لایحه را نه تنها در جهت حمایت كودكان بلكه در جهت حمایت از مجرمین علیه كودكان و قاچاقچیان كودك سوق داده است ؛

ادامه نقد وبررسی برخی ابعاد این لایحه را در مقالات آتی تقدیم شما می نماییم ان شاء الله .

زهروی /مدرس حوزه و دانشگاه

بخش حقوق تبیان


منابع و ماخذ

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک

قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک

قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال

کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک

آیین نامه اجرایی تبصره های (1) و(2)

ماده واحده قانون تصویب

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

ماده 16 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش فحشا و هرزه نگاری کودکان ( مصوب 4/3/1379 برابر با 25/م ه /2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد )

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و حرزه نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25/م ه/2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)