تبیان، دستیار زندگی
عمود به معنی ستون، چوب خیمه و گرز می باشد و در ریاضی خطی که بر یک پاره خط عمود شود و آن را نصف کند را عمود منصف آن پاره خط گویند. خط d عمود منصف پاره خط AB است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عمود و عمود منصف

عمود و عمود منصف

عمود و عمود منصف
عمود منصف ( perpendiculaar bisector):

عمود به معنی ستون، چوب خیمه و گرز می باشد و در ریاضی خطی که بر یک پاره خط عمود شود و آن را نصف کند را عمود منصف آن پاره خط گویند.

خط d عمود منصف پاره خط AB است.

عمود و عمود منصف

فاصله نقطه از خط:

فاصله نقطه از خط کوتاه ترین پاره خط بین نقطه و آن خط می باشد.

هر گاه از نقطه ای خارج از یک خط بر آن عمودی رسم کنیم، فاصله آن نقطه از پای عمود ، فاصله نقطه از خط نامیده می شود.

PH فاصله نقطه P از خط d می باشد.این فاصله کوتاهترین مسیر از نقطه p به خط d می باشد.

چند نکته عمود و عمود منصف

١. هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.
٢. هر نقطه از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد، روی عمود منصف آن پاره خط واقع است.
٣. دو خط عمود بر یک خط موازیند.
٤. شرط اینکه با سه پاره خط به طولی های c , b, a بتوان مثلث رسم کرد آن است که b+c>a , a+c>b , a+b>c باشد.
٥. از هر نقطه روی یک خط و یا خارج از آن فقط یک خط می توان بر آن عمود رسم کرد.
٦. از هر نقطه واقع در خارج یک خط فقط یک خط می توان با آن موازی رسم کرد.

سوال عمود و عمود منصف

با استفاده از پرگار و خط کش غیر مدرج یک زاویه قائمه را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.

عمود و عمود منصف

حل  عمود و عمود منصف

به اندازه دلخواه روی نیم خط ox پاره خط OA را جدا می کنیم و به اندازه ی OA و به مرکز O مثلث OAB را رسم می کنیم. چون مثلث متساوی الاضلاع است ، پس زاویه آن 60 درجه است ، نیمساز زاویه ٦٠ درجه را رسم می کنیم ، بدین ترتیب زاویه قائمه به سه زاویه مساوی تقسیم می شود.

عمود و عمود منصف                    عمود و عمود منصف


پایگاه المپیاد ریاضی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی