تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از گونیا می توان از نقطه ای روی یک خط یا خارج آن خطی به آن خط عمود کرد ، در شکلهای زیر روش این کار را مشاهده می کنید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترسیم های هندسی

ترسیم های هندسی
یکی از بخش های هندسه رسم کردن خطوط و اشکال هندسی است. این بخش از هندسه کاربرد زیادی در نقشه کشی ساختمان طراحی صنعتی، معماری، رسم فنی و ... دارد. خط کشی، پرگار، گونیا و نقاله مهم ترین ابزار برای کشیدن یک شکل دقیق و منظم می باشند.
رسم خط عمود بر یک خط ، رسم عمود منصف یک پاره خط ، رسم نیمساز یک زاویه و ... نمونه هایی از ترسیم های هندسی هستند.

ترسیم های هندسی
رسم کردن خط عمود بر یک خط

با استفاده از گونیا می توان از نقطه ای روی یک خط یا خارج آن خطی به آن خط عمود کرد ، در شکل های زیر روش این کار را مشاهده می کنید.

ترسیم های هندسی


ترسیم های هندسی
رسم کردن عمود منصف یک پاره خط

ترسیم های هندسی


ترسیم های هندسی

رسم کردن نیمساز یک زاویه

مراحل رسم:

١. از رأس زاویه کمان دلخواهی می زنیم تا اضلاع زاویه را در دو نقطه قطع کند.
٢. سوزن پرگار را روی این دو نقطه گذاشته و دو کمان می زنیم.
٣. محل برخورد دو کمان را به رأس زاویه وصل می کنیم.
ترسیم های هندسی


ترسیم های هندسی
رسم کردن خط عمود بر یک خط با پرگار

ترسیم های هندسی

الف) از نقطه خارج از یک خط:

سوزن پرگار را روی نقطه مفروض گذاشته، کمانی می زنیم و قسمتی از خط را به پاره خط تبدیل می کنیم سپس عمود منصف این پاره خط را رسم می کنیم.

ب) از نقطه روی یک خط:

سوزن پرگار را روی نقطه گذاشته و قسمتی از خط را به پاره خط تبدیل می کنیم و سپس عمود منصف آنرا رسم می کنیم.


ترسیم های هندسی

رسم مثلث

حالت اول:

رسم مثلث با در اختیار داشتن دو ضلع و زاویه بین آن ها:

ترسیم های هندسی

حالت دوم:

رسم مثلث با در اختیار داشتن دو زاویه و ضلع بین آن ها:

ترسیم های هندسی

حالت سوم:

رسم مثلث با در اختیار داشتن سه ضلع:

ترسیم های هندسی


پایگاه المپیاد ریاضی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی