تبیان، دستیار زندگی
در مثلث متساوی الساقین دو زاویه مجاور به قاعده با هم برابرند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژگی هایی در رابطه با مثلث ها

١. در مثلث متساوی الساقین دو زاویه مجاور به قاعده با هم برابرند.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٢. هر مثلثی که دو زاویه برابر داشته باشد، متساوی الساقین است.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٣. در مثلث متساوی الاضلاع، ارتفاع، نیمساز، میانه و عمود منصف بر هم منطبق اند.

٤. در هر مثلث متساوی الاضلاع ، ضلع ها، زاویه ها، ارتفاع ها، میانه ها و نیمسازها برابرند.

٥. در هر مثلث متساوی الساقین ، دو ضلع برابر ، دو زاویه برابر ، دو نیمساز برابر ، دو ارتفاع برابر ، دو میانه برابر وجود دارد.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٦. در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زاویه ٣٠ درجه، نصف وتر است.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٧. مجموع زاویه های داخل هر مثلث١٨٠درجه، می باشد.
ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٨. با داشتن سه زاویه مساوی نمی توان گفت که آن دو مثلث با هم برابرند.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث

٩. در هر مثلث میانه نظیر هر ضلع از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچکتر است.

ویژگی هایی در رابطه با مثلث


پایگاه المپیاد ریاضی

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: یگانه داودی