تبیان، دستیار زندگی
در محیط اطراف ما چیزهایی در حال حركت و جابجایی هستند. موادی تغییر می كنند و خاصیت آ ن ها عوض می شود ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی

قسمت اول

در محیط اطراف ما چیزهایی در حال حركت و جابجایی هستند. موادی تغییر می كنند و خاصیت آنها عوض می شود .

در تمام این پدیده ها، عامل مشتركی وجود دارد.

.:: انرژی ::.

انرژی را توانایی انجام كار گویند.

انرژی عاملی است كه باعث حركت یا تغییراتی در مواد می شود.

یكای اندازه گیری انرژی به افتخار دانشمند به نام جیمز ژول ، ژول نامیده شده است.

دسته بندی انرژی به دو صورت انجام می گیرد.

 الف: بر اساس صورت های انرژی

ب : بر اساس انواع انرژی 

الف: صورت های انرژی

١) انرژی شیمیایی: صورتی از انرژی است كه در مولكول های بعضی از مواد ذخیره شده است. انرژی موجود در مواد غذایی، انرژی سوخت هایی چون نفت و بنزین و ...

انرژی

این صورت انرژی را نمی توان از روی ظاهر آن تشخیص داد و برای آزاد كردن این انرژی ، یك تغییر شیمیایی لازم است.

در هر گرم از غذایی كه ما می خوریم و یا سوختی كه در ماشین می ریزیم، مقداری انرژی شیمیایی ذخیره شده است.

این انرژی را با واحد كیلوژول بر گرم بیان می كنند. به طور مثال انرژی شیمیایی نفت ٩/٤٧ كیلوژول بر گرم است یعنی در هر گرم نفت مقدار ٩/٤٧ كیلوژول (٤٧٩٠٠ ژول) انرژی شیمیایی ذخیره شده است.

یكی از مشكلات بسیار مهم استفاده از سوخت ها، آلوده كردن هوا به علت تولید گازهای كربن دی اكسید و گوگرد دی اكسید است.

٢) انرژی گرمایی : صورتی از انرژی است كه به جنبش مولكول ها بستگی داد.

هرچه تعداد مولكول های یك جسم بیشتر و جنبش مولكول های آن بیشتر باشد. انرژی گرمایی آن بیشتر است.

از این انرژی در پختن غذا، گرم كردن خانه و ... استفاده می شود.

انرژی

٣) انرژی نورانی: صورتی از انرژی است كه از جایی به جای دیگر منتقل می شود.

انرژی

٤) انرژی الكتریكی: یكی از صورتهای انرژی است كه در زندگی روزمره بیشترین استفاده را دارد.

زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی تبدیل می شود.

انرژی الكتریكی را می توان از طرق باد، آبهای جاری و سوزاندن سوختها به دست آورد.

٥) انرژی صوتی: این صورت انرژی باعث حركت مولكول های هوا شده و به آسانی از یك نقطه به نقطه دیگر منتقل می شود.

٦) انرژی مكانیكی: تمام اجسام در حال حركت دارای انرژی مكانیكی هستند.

٧) انرژی هسته ای (اتمی): در هسته بعضی از اتم های سنگین مانند اتم اورانیوم و توریم انرژی قابل ملاحظه ای ذخیره شده است.

این انرژی مانند انرژی شیمیایی از روی ظاهر آن قابل تشخیص نیست و برای آزاد كردن آن یك واكنش هسته ای لازم است.

اگر هسته اتم های سنگین شكافته شود مقدار قابل ملاحظه ای انرژی بخصوص گرما تولید می كند. از این انرژی برای به كار انداختن توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.

شما در سال های آینده با این انرژی و راههای آزاد كردن انرژی هسته ای به طور كامل آشنا خواهید شد.


پایگاه المپیاد علوم

مرکز یادگیری سایت تبیان - تجمیع و تنظیم: نوربخش