تبیان، دستیار زندگی
ما با دو راه كه الكتریسیته و مغناطیس به یكدیگر مرتبط می‌شدند آشنا شدیم. ١- جریان الكتریكی می‌تواند میدان مغناطیسی به‌وجود آورد. ٢- میدان مغناطیسی می‌تواند به جریان الكتریكی یا به بار متحرّك نیرو اعمال كند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الكترومغناطیس

الكترومغناطیس

در فصل گذشته ما با دو راه كه الكتریسیته و مغناطیس به یكدیگر مرتبط می‌شدند آشنا شدیم.

١- جریان الكتریكی می‌تواند میدان مغناطیسی به‌وجود آورد.

٢- میدان مغناطیسی می‌تواند به جریان الكتریكی یا به بار متحرّك نیرو اعمال كند.

این اكتشافات در سال های ١٨٢0  الی ١٨٢١ به‌دست آمد. پس از آن دانشمندان از خود پرسیدند:

اگر جریان الكتریكی بتواند میدان مغناطیسی به‌وجود آورد آیا این امكان وجود دارد كه میدان مغناطیسی نیز بتواند جریان الكتریكی تولید كند؟

الكترومغناطیس

ده سال بعد، دانشمند آمریكایی، جوزف هانری (١٨٧٨-١٧٩٧) و دانشمند انگلیسی، مایكل فارادی (١٨٦٧-١٧٩١) مستقلاً كشف كردند كه این امر امكان پذیر است.

الكترومغناطیس

در واقع هانری زودتر به این موضوع پی برد. اما فارادی - دست‌آوردهای خود را زودتر منتشر نمود. در ضمن تحقیقات فارادی جزئیات بیش تری را دربرداشت. ما در مقاله های بعد این پدیده را بررسی می‌كنیم و برخی كاربردهای آن را كه باعث تغییرات زیادی در دنیا شد بیان می‌كنیم.

الكترومغناطیس


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش