تبیان، دستیار زندگی
در حضور میدان مغناطیسی خارجی ضعیف، القاءمغناطیسی در مواد فِرّومغناطیس می‌تواند به مقدار شگفت انگیزی بسیار زیاد باشد. به عنوان مثال این چیز عجیبی نیست كه میدان مغناطیسی القائی، صدها و هزاران برابر قوی‌تر از میدان مغناطیسی خارجی باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

 در گذشته داشتیم

دو سیم پیچ زیر به باتری هایی وصل شده اند. میدان مغناطیسی كدامیك قوی تر است؟ چرا؟

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

دو سیم پیچ زیر به دو باتری یكسان وصل شده اند ولی تعداد دور سیم پیچ آن ها متفاوت است.

چرا میدان مغناطیسی آن ها برابر است؟

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

چرا آهن قراضه‌ها را می‌توان به‌كمك آهن‌ربای الكتریكی از زباله‌ها و آشغال‌ها جدا نمود؟

راهنمایی و حل:

وقتی جریان از سیم پیچ عبور می‌كند آهن‌ربای الكتریكی به‌وجود می‌آید كه از آن می‌توان برای بلند كردن مواد مغناطیسی (فِرّومغناطیس) استفاده نمود. وقتی جریان سیم پیچ قطع می‌شود مواد مغناطیسی از آن جدا می‌شوند.

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

تمرین مشاهده ای

در مقاله بعد چند تمرین مشاهده ای دیگر خواهیم داشت.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش