تبیان، دستیار زندگی
یون ها باید حداقل برای چند صدم در این دما و چگالی نگهداری شوند، که این مرحله، محصور سازی نامیده می شود. اگر چگالی پلاسما بیشتر از ١٠١٥ یون در هر سانتی متر مکعب باشد، آن گاه زمان محصور سازی می تواند کوتاه تر باشد. اگر پلاسما خیلی فشرده شود، ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پلاسما و هم جوشی گرما هسته ای

اهداف درس

·        آشنایی با هم جوشی گرما هسته ای

·        نقش پلاسما در هم جوشی گرما هسته ای

شرح درس

پلاسما و هم جوشی گرما هسته ای

فرض کنید که سوخت یک رآکتور از دونزیوم (H2)    خالص و یا از مخلوطی از دونزیوم و تریتیوم (H3)  باشد.

 برای ایجاد هم جوشی هسته ای، سه چیز مورد نیاز است:

١-   دمای یون ها، باید بین صد ملیون و یک میلیارد درجه کلوین باشد، به عبارت دیگر بین ١٠٤ تا ١٠٥ الکترون ولت انرژی دارد.

٢-   چگالی پلاسما باید در حدود ١٠١٥ یون در هر سانتی متر مکعب در حدود  ٤-١٠ برابر چگالی هوا در کنار دریا باشد.

٣-   یون ها باید حداقل برای چند صدم در این دما و چگالی نگهداری شوند، که این مرحله، محصور سازی نامیده می شود. اگر چگالی پلاسما بیشتر از ١٠١٥ یون در هر سانتی متر مکعب باشد، آن گاه زمان محصور سازی می تواند کوتاه تر باشد. اگر پلاسما خیلی فشرده شود، زمان محصور سازی، بی نهایت کوتاه خواهد شد. امّا انرژی آزاد شده، فوق العاده شدید است. در این صورت با یک بمب سر و کار خواهیم داشت نه یک راکتور کنترل شده است.

پلاسما و هم جوشی گرما هسته ای

به همین دلیل، با وجود آن که وظیفه محصور سازی مشکل می شود، چگالی پلاسما در حداقل نگه داشته می شود.

در حقیقت کلید هم جوشی کنترل شده، محصور سازی پلاسماست که پلاسمای دوتریم را در دما و چگالی به قدر کافی برای رسیدن به شرایط هم جوشی گرما هسته ای نگهداری می کند. یک دهم ثانیه درون توده ی پلاسمای داغ، زمانی کافیست که دوترون ها در تمام طول پلاسما برای میلیون ها بار یا بیشتر حرکت رفت و برگشت داشته باشند. بعضی وقت ها باید آن ها را جمع کرده و محصور نگه داشت و آن ها را وقتی به سطح پلاسما می رسند، برگردانند؛ در غیر این صورت پلاسمای دوتریم به سادگی شبیه فوت دود سیگار پراکنده می گردد.

پلاسما و هم جوشی گرما هسته ای

دقت کنید که محصور کننده ی پلاسما هر چه باشد، نمی توانند به صورت دیواره ای جامد باشد؛ زیرا در دمای صد ملیون درجه هیچ ماده ی جامدی مقاومت نمی کند و فوراً بخار می گیردد. این کاملاً صحیح است ولی اگر پلاسما کاملاً فشرده باشد، واقعاً محتوی مقدار زیادی گرما خواهد بود. ولی شرایط آزمایش های هم جوشی هسته ای چنین نیست.
پلاسما و هم جوشی گرما هسته ای

پلاسمای دوتریوم دارای چگالی ده هزار مرتبه کمتر از چگالی جو است. بنابراین با وجود آنکه دمای آن به طور نجومی بالاست ارزش گرمایی آن در آزمایش های هم جوشی هسته ای فوق العاده کوچک است. یک لیتر پلاسمای دوتریم در این چگالی و دمای ٣٥٠ میلیون درجه دارای ارزش گرمایی معادل ١٨٠٠٠ کالری است.

پلاسما و هم جوشی گرما هسته ای

دلیل این که پلاسما نباید به دیواره ی جامد ظرف برخورد کند، این است که چنین برخوردی سریعاً پلاسما را خنک می کند و آزمایش های هم جوشی هسته ای پایان می یابد. دمای هم جوشی هسته ای باید حفظ شود در نتیجه پلاسما باید از دیواره دور باشد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: نوربخش