تبیان، دستیار زندگی
اصطلاح هندسه، دایره، منحنی بسته ای است است در یک صفحه ، که همه نقاط آن از یک نقطه ثابت به نام مرکز دایره به یک فاصله اند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دایره (circle)

دایره

دایره به معنی دور زننده و گردنده می باشد و در اصطلاح هندسه

منحنی بسته ای است است در یک صفحه، که همه نقاط آن از یک نقطه ثابت به نام مرکز دایره به یک فاصله اند.

شعاع دایره:

پاره خطی است که یک سر آن مرکز دایره و سر دیگر آن روی محیط دایره می باشد.( OA , OB)

دایره

کمان دایره:

قسمتی از دایره که به دو نقطه روی محیط دایره محدود باشد. (BM,NM,AM,...)

وتر دایره:

پاره خطی است که دو سر آن دو نقطه از دایره است. (MN)

قطر دایره:

وتری است که از مرکز دایره می گذرد.(AB)

سوال:

بزرگترین وتر هر دایره چیست؟

تمرین:

این جمله را کامل کنید:

اگر در دایره ای دو کمان برابر باشند، . . . . . . . . . روبروی آنها نیز با هم برابرند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گرد آوری و تنظیم: یگانه داودی