تبیان، دستیار زندگی
با مقایسه خطوط میدانِ مغناطیسیِ حلقهِ حامل جریان با خطوط میدان در حوالی آهن‌ربای میله‌ای كوتاه در می‌یابیم كه بسیار شبیه هم هستند. اینها نه تنها از لحاظ خطوط مشابه هم هستند بلكه حلقه جریان همانند یك آهن‌ربای میله‌ای كوچك عمل می‌كند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

با مقایسه خطوط میدانِ مغناطیسیِ حلقهِ حامل جریان با خطوط میدان در حوالی آهن‌ربای میله‌ای كوتاه در می‌یابیم كه بسیار شبیه هم هستند.

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

این ها نه تنها از لحاظ خطوط مشابه هم هستند بلكه حلقه جریان همانند یك آهن‌ربای میله‌ای كوچك عمل می‌كند به‌طوری‌كه یك طرف آن قطب شمال و طرف دیگر آن قطب جنوب است.

برای تأكید بر اینكه سیم حلقه همانند آهن‌ربای میله‌ای عمل می‌كند در شكل زیر آهن‌ربای میله‌ای فرضی و خیالی در مركز حلقه رسم شده است.

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

طرفی از حلقه كه شبیه قطب شمال عمل می‌كند را می‌توان به‌كمك قاعده دست راست تعیین نمود، برای این منظور انگشتان دست راستتان را به صورت نیم حلقه درآورید و شست دست راست را در جهت جریان بگذارید طوری كه انگشتانتان از مركز حلقه عبور كند. در این حالت انگشتان نه تنها جهت B  را نشان می‌دهند بلكه آن ها در جهت قطب  نیز قرار گرفته‌اند.

ازآنجاكه سیم حلقه حامل جریان همانند آهن‌ربای میله‌ای عمل می‌كند، در نتیجه دو حلقه هم جوار یكدیگر را جذب نموده یا می‌رانند. این موضوع بستگی به جهت جریان نسبی در دو حلقه دارد.

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

در تصویر مقابل، متناظر با جهت جریان حلقه ها، آهن‌ربای فرضی و خیالی درون حلقه‌ها در نظر گرفته شده است.

    وقتی جریان‌ها هم جهت باشند آنگاه حلقه‌ها یكدیگر را می‌ربایند .

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان

اگر جهت جریان در حلقه‌ها مخالف یكدیگر باشند آنگاه حلقه‌ها یكدیگر را می‌رانند.

جالب است بدانید میدان مغناطیسی می‌تواند باعث بهبود سریع تر زخم ها شود. البته علت فیزولوژیكی این موضوع هنوز كشف نشده است.

خطوط میدان مغناطیسی حلقه جریان


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش