معیار در لباس شهرت چیست و پوشیدن آن چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معیار در لباس شهرت و پوشیدن آن

لباس

سوال: معیار در لباس شهرت چیست و پوشیدن آن چه حکمی دارد؟

امام خمینی (ره)

بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری کند.

تحریرالوسیله، 1425هـ.ق، ج 1، ص 132، م 17

توضیح المسائل، 1385، ص 126، م 845

 

آیت الله اراکی (ره)

پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، حرام است.

توضیح المسائل، 1372، ص 156، م 839

المسائل الواضحه، 1372، ج 1، ص 152، م  839

 

آیت الله بهجت (ره)

لباس شهرت عبارت از لباسی است که از جهت جنس یا رنگ یا نحوه برش و دوخت و مانند آن خلاف شأن و زیّ (روش زندگی)پوشنده لباس باشد. پوشیدن لباس شهرت حرام است.

توضیح المسائل، 1384، ص 141، م 711

وسیله النجاة، 1423 هـ.ق، ج 1، ص 183، م 643

 

آیت الله تبریزی (دام ظلّه)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست مثل آنکه اهل علم لباس نظامی بپوشد، در صورتی که موجب هتک حرمت باشد حرام است.

توضیح المسائل، 1385، ص 133، م 853

المسائل المنتخبه، 1385، ص 95، م 247

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه)

لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص، به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست، به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می شود. پوشیدن چنین لباسی بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

اجویة الاستفتائات، 1387، ص 303، س 1361

جزوه موجود در واحد پاسخ به سوالات (جواب های ثابت)

 

آیت الله خوئی (ره)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست مثل آن که اهل علم لباس نظامی بپوشد در صورتی که موجب هتک حرمت باشد حرام است.

توضیح المسائل، 1422 هـ.ق، ص 148، م 853

المسائل المنتخبه، 1412هـ. ق، ص 95، م 247

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست در صورتی که موجب هتک حرمت (بی حرمتی)و خواری او باشد حرام است.

توضیح المسائل، 1422 هـ.ق، ص 175، م 832

المسائل المنتخبه، 1425 هـ.ق، ص 128، م 250

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست مثل آنکه اهل علم در شرایط عادی لباس نظامی بپوشند.

در صورتی که موجب هتک حرمت باشد حرام است و در صورتی که موجب هتک حرمت نباشد کراهت شدید دارد و احتیاط استحبابی در ترک آن است.

توضیح المسائل، 1384، ج 1، ص 207، م 853

المسائل الشرعیه، 1428 هـ. ق، ص 196، م 853

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست و موجب توهین یا شهرت او می شود حرام است.

توضیح المسائل، 1305، ص 173، م 853

هدایةالعباد، 1416هـ. ق، ج1، ص 115، م 682

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره)

مقصود از لباس شهرت لباسی است که عرفاً زننده باشد و از این جهت انگشت نما باشد یا مناسب زیّ و شأن شخص از حیث جنس یا رنگ یا نوع دوخت نباشد. و بنابر احتیاط واجب از پوشیدن چنین لباسی خودداری شود.

توضیح المسائل، 1384، ص 144، م 855 و 856

العروة الوثقی مع تعلیقات 1380، ج 1، ص 405، م 42

 

آیت الله گلپایگانی (ره)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست و موجب توهین یا شهرت او می شود حرام است.

توضیح المسائل، 1372، ص 149، م 853

هدایه العباد، 1413 هـ. ق، ج 1، ص 124، م 682

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

لباس شهرت لباسی است که جنبه ریاکاری دارد و می خواهد به وسیله آن مثلاً به زهد و ترک دنیا مشهور شود، خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد یا دوخت آن بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت خودداری کند. اما اگر واقعاً قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریاکاری ندارد نه تنها جایز است بلکه عملی است شایسته.

توضیح المسائل. 1386، ص 145، م 770

استفتائات جدید، 1386، ج 1، ص 56، س 123

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه)

بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست و موجب هتک و موهون بودن است خودداری کند.

توضیح المسائل، 1386، ص 138، م 846

التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی. ص 127، م 42

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه)

پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک حرمت او، یا موجب شهرت و انگشت نما شدنش بشود حرام است.

توضیح المسائل، 1379 ص 353، م 851

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.