تبیان، دستیار زندگی
مدرسه راهنمایی پسرانه نیلی پور یكی از مدارس ناحیه 4 اصفهان می باشد. همكاریهای خوب این مدرسه با موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان جهت اجرای طرح سفیران تبیان منجر به انتخاب این مدرسه جهت برپا نمودن نمایشگاه در این مدرسه شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایشگاه دو روزه در مدرسه راهنمایی پسرانه نیلی پور

نمایشگاه دو روزه در مدرسه راهنمایی پسرانه نیلی پور


مدرسه راهنمایی پسرانه نیلی پور یكی از مدارس ناحیه 4 اصفهان می باشد. همكاریهای خوب این مدرسه با موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان دفتر اصفهان جهت اجرای طرح سفیران تبیان منجر به انتخاب این مدرسه جهت برپا نمودن نمایشگاه در این مدرسه شد.


نمایشگاه دو روزه در مدرسه راهنمایی پسرانه نیلی پور

نحوه اجرای نمایشگاه در این مدرسه با توجه به همكاری مدیر، معاونان و معاون پرورشی به این ترتیب بود ، در یك بازه زمانی مشخص هر یك از كلاسهای مقاطع مختلف این مدرسه جهت بازدید و توضیحات نماینده تبیان به محل برپایی نمایشگاه مراجعه می نمودند كه مورد توجه و استقبال دانش آموزان شده و در زمان برپایی این نمایشگاه بسیاری از دانش آموزان مبادرت به عضویت در سایت تبیان نمودند.

در زمان برپایی این نمایشگاه بسیاری از دانش آموزان مبادرت به عضویت در سایت تبیان نمودند.

نمایشگاه دو روزه در مدرسه راهنمایی پسرانه نیلی پور

همكاری سفیران تبیان در یاری نمودن به هم كلاسیهای خود جهت عضویت بسیار چشمگیر بوده به این ترتیب كه معاون پرورشی این مدرسه نیز در طول نمایشگاه مبادرت به عضویت در سایت تبیان نمودند.


گزارش از نماینده تبیان در مدرسه

بخش سفیران تبیان