تبیان، دستیار زندگی
در طول روز به صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می کنیم بدون آنکه به صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک کیک را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم یا یک سیب را به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم می کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده ایم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسر ، نسبت و اعشار

در طول روز به صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می کنیم بدون آنکه به صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک کیک را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم یا یک سیب را به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم می کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده ایم.

کسر، نسبت و اعشار

 معکوس یک کسر

معکوس به معنی واژگونه و وارونه است و اگر جای صورت و مخرج یک کسر را عوض کنیم معکوس آن بدست می آید.

مثال

معکوس است.

 نسبت ( ratio)  

نسبت به معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی ارتباط دقیق و مشخص است و به کمک اعداد بیان می شود.

تناسب (proportion)

تناسب به معنی با هم نسبت داشتن، وجود داشتن رابطه و نسبت میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را «تناسب» نامند.

کسر، نسبت و اعشار

با توجه به جدول بالا

1- نسبت آب لیوان به شربت یا 1 به 2 است، یعنی میان آب لیوان به شربت یک ارتباط مشخص وجود دارد، به طوری که در برابر هر لیوان آب 2 قاشق مایع شربت لازم است.

2- نسبت هر تیم فوتسال به تعداد بازکنان اصلی آنیا 1 به 5 است، یعنی میان تیم فوتسال و تعداد بازیکنان آن رابطه و

ارتباط مشخصی وجود دارد، به طوریکه هر تیم فوتسال 5 بازیکن اصلی دارد.

3- بین شماره آمار دانش آموزان و نمره آنان ارتباط مشخص وجود ندارد و برای این موضوع نسبت مشخصی نمی توان یافت.

4- تساوی را یک تناسب می نامیم و می خوانیم : 1 به 2 مثل 4 است به 8.

تساوی   را یک تناسب می نامیم و می خوانیم : 1 به 5 مثل 4 است به 20.

تسهیم به نسبت

تسهیم به معنی سهم دادن ، سهم بندی کردن ، جزو جزو کردن می باشد. و در ریاضی بررسی نسبت یک مقدار به کل را « تسهیم به نسبت» می گوییم.

مثال

در شکل زیر نسبت قسمت رنگ شده به کل شکل چقدر است؟

اعشار ، ممیز (decimal point)  

ممیز به معنی تمییز دهنده و جدا کننده می باشد و در عدد اعشاری علامتی است به شکل «/» یا  «0»  که برای جدا کردن قسمت کسری از جزء صحیح به کار می رود.

مثال

3/57 (سه و پنجاه و هفت صدم) عدد اعشاری است که 3 جزء صحیح و 57/0 قسمت کسری ن  می باشد. این دو قسمت به کمک علامت « / » از هم جدا شده اند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گردآوری و تنظیم: یگانه داودی