تبیان، دستیار زندگی
در این درس تعدادی تمرین حروف مشبّهه برای درس عربی ارائه شده است که امید است با حل این چند تمرین، مشکلات شما در تعیین این حروف در جملات عربی برطرف شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین حروف مشبّهه

تمرین حروف مشبّهه

نحوه ی کاربرد حروف مشبهه را در جملات زیر ببینید:

-         إنَّ فی ذلک لَعِبرَةً لِاولِی الأبصار

إنّ: حرف مشبّهه

فی ذلک: خبر إنَّ که بر اسم آن مقدم شده و محلاً مرفوع (از نوع شبه جمله)

عبرةً: اسم إنَّ و منصوب

-         إِنَّ لَدَینا أنکالاً و حجیماً

إنّ: حرف مشبّهه

لدینا: خبر اِنَّ که بر اسم آن مقدم شده و محلاً مرفوع (از نوع شبه جمله)

أنکالاً: اسم اِنَّ و منصوب

تمرین

-         اِنَّ فی طلب الدٌّنیا إِضراراً بالآخرة و فی طلب الآخرة إِضراراً بالدّنیا فأَضَرّو بالدنیا فانّها أحق بالإضرار

اِنَّ: حرف مشبّهه

فی طلب: خبر إنّ که بر اسم آن مقدم شده و محلاً مرفوع ( از نوع شبه جمله)

إِضراراً: اسم اِنَّ و منصوب

إنّ: حرف مشبهه ( در إنّها أحقًّ )

ها: اسم اِنَّ و محلاً منصوب

أحق: خبر انَّ و محلاً منصوب

أحق: خبر انَّ و مرفوع

-         و لا تَیأَس فاِنَّ الیَأسَ کفرٌ                    لعلّ اللّهَ یغنی عن قلیل

إنّ: حرف مشبّهه                          لعلّ: حرف مشبهه

الیَأس: اسم اِنَّ و منصوب              اللّه: اسم لعلَّ و منصوب

کفرٌ: خبر اِنَّ و مرفوع                   یغنی: خبر لعلّ و محلاً مرفوع (از نوع فعلیه)

-         أبنّی إنَّ الرّزقَ مکفولٌ به                فعلیک بالإجمال فیما تطلبُ

اِنّ: حرف مشبّهه

الّرزقَ: اسم اِنَّ و منصوب

مکفولٌ: خبر اِنَّ و مرفوع

-         لیس الیتیمُ الذی قدمات والدُه         إِِنَّ الیتیمَ یتیمُ العقلِ و الحَسَبِ

اِنّ: حرف مشبهه

الیتیمَ: اسم اِنَّ و منصوب

یتیمُ: خبر اِنَّ و مرفوع

یتیمُ: خبر اِنَّ و مرفوع

تمرین1

-         مِن هو ان الدنیا علی اللّه أَنَّه لا یُعصی إلّا فیها و لا یُنالُ ما عندَه إلّا بَرَکها

إنّ: حرف مشبّهه

ه: اسم اِنَّ و محلاً منصوب

لا یعصی: خبر أنّ و محلاً مرفوع ( از نوع جمله فعلیه )

-         لاجَرَمَ أنّ اللّهَ یَعلَمُ عبادَه الصّالحینَ من الصّالحین

أنّ: حرف مشبهه

اللّه: اسم انّ و منصوب

یعلم: خبر أنّ و محلاً مرفوع ( از نوع جمله فعلیه )


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاد

تنظیم: نوربخش