تبیان، دستیار زندگی
یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت کنترل صافی سطوح تراز کردن است که ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

در صنعت چوب

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

دانش پژوهان عزیز، یکی از مهارت‌های پرکاربرد که در بسیاری از پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مهارت کنترل صافی سطوح تراز کردن است که در زیر توضیحاتی در مورد آن ارائه می‌شود.

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

1ـ خط‌کش (سَتَاره)

این خط‌کش همان خط‌کش فلزی یا چوبی بلند است، اما در این جا به جای خط‌کشی و اندازه‌گیری برای منظور دیگری استفاده می‌شود و آن عبارت است از امتحان صافی و تراز بودن سطح قطعه کار.

نحوه کار بدین صورت است که :

لبه خط‌کش را در روی سطح مورد نظر قطعه کار قرار دهید و توجه داشته باشید که لبه خط‌کش با سطحه قطعه کار قائم باشد. سپس آن را به همراه قطعه کار در مقابل منبع نوری بگیرید. اگر در این حالت از زیر خط‌کش نوری عبور کرد، قطعه کار دارای پستی و بلندی است. (شکل‌های 1 و 2)

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

شکل 1 ـ نحوه عمل خط‌کش جهت امتحان صافی سطوح
ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

شکل 2 ـ شمایی از سطوح ناصاف و امتحان ناصافی به وسیله خط‌کش

2ـ تراز آبی

این وسیله بیشتر برای کنترل سطوح ایستاده یا ساخته شده از نظر تراز بودن و قرارگیری روی زمین و به طور کلی کارهای ساخته شده به کار می‌رود و کمتر جهت کنترل صافی قطعات استفاده می‌شود. (شکل 3)
ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

شکل 3 ـ نمونه‌ای از تراز آبی

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

ـ جهت به کارگیری این وسیله ابتدا باید سطح کار ساخته شده را تمیز کنید.

ـ تراز را روی سطح صاف قرار دهید.

ـ به کپسول حاوی مایع که در وسط تراز تعبیه شده نگاه کنید.

ـ اگر هوای داخل مایع در وسط کپسول قرار گرفت، کار نسبت به سطح افقی تراز است، اما اگر هوای مایع در وسط کپسول قرار نداشت و به طرفین مایل شد، کار کج قرار گرفته است و نسبت به سطح افق زاویه

دار است. (شکل‌های 4، 5 و 6)

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

شکل 4 ـ سطح شیب‌دار مایل به چپ

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

شکل 5 ـ سطح کاملاً تراز است

ابزارهای کنترل صافی سطوح و تراز کردن

شکل 6 ـ سطح شیب‌دار مایل به راست

بخش پژوهش‌های دانش آموزی تبیان

تهیه: علیرضا سرمدی

تنظیم : اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

ابزارهای اندازه گیری، اندازه گذاری و خظ کشی طول در صنعت چوب

ابزارهای اندازه گیری و خط کشی زوایا

اندازه گیری طول توسط ریزسنج