تبیان، دستیار زندگی
در سال ١٨٢٠ هانس كریستال اورستد متوجّه پدیده جالبی شد. اورستد به طور اتفاقی كشف كرد كه سیم حامل جریان می‌تواند بر روی راستای عقربه قطب نما كه در نزدیكی سیم قرار دارد اثر بگذارد. كشف اورستد سرآغاز پیدایش دانش جدیدی به نام الكترومغناطیس شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میدان مغناطیسی حاصل از جریان

میدان مغناطیسی حاصل از جریان

در درس گذشته آموختیم كه میدان مغناطیسی می‌تواند به سیم حامل جریان نیرو اعمال كند. در آنجا فرض كردیم كه میدان مغناطیسی توسط عامل خارجی مثل آهن‌ربا به‌وجود آمده است. در این بخش ما پدیده‌ای متفاوت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به نظر شما اگر از سیمی جریانی عبور كند آیا پدیده مغناطیسی مشاهده می‌شود؟میدان مغناطیسی حاصل از جریان

در تصویر زیر سیمی را مشاهده می‌كنید كه در بالای قطب نمایی قرار گرفته است. با وصل كردن كلید و برقراری جریان در سیم چه اتفاقی روی می‌دهد؟

میدان مغناطیسی حاصل از جریان

در طی قرن هجدهم بسیاری از فلاسفه طبیعی در پی كشف رابطه بین الكتریسیته و مغناطیس بودند. البته معلوم شد كه بار الكتریكی ساكن و آهن‌ربا هیچ انرژی بر یكدیگر ندارند.
تا اینكه، هانس كریستال اورستد متوجّه پدیده جالبی شد. اورستد به طور اتفاقی كشف كرد كه سیم حامل جریان می‌تواند بر روی راستای عقربه قطب نما كه در نزدیكی سیم قرار دارد اثر بگذارد.
میدان مغناطیسی حاصل از جریان

ظاهراً سیم حامل جریان می‌تواند میدان مغناطیسی تولید كند.

میدان مغناطیسی حاصل از جریان

میدان مغناطیسی حاصل از جریان

میدان مغناطیسی حاصل از جریان

در این حالت عقربه قطب نما در جهت برآیند میدان حاصل از سیم حامل جریان و میدان حاصل از زمین قرار می‌گیرد.

كشف اورستد (كه نشان داد سیم حامل جریان می‌تواند میدان مغناطیسی تولید كند) سرآغاز پیدایش دانش جدیدی به نام الكترومغناطیس شد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش