تبیان، دستیار زندگی
رقم 39هزار و316عنوان کتاب یعنی نزدیک به چهل هزار عنوان کتاب رقمی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. این که چرا با وجود برخورداری بازارکتاب کشور از این تعداد عناوین هنوز هم سرانه مطالعه درمیان مردم به حدمطلوبی نرسیده است، جای تأمل و بررسی بسیار دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پس از 9ماه کتاب چه فرزندی‌آورد

گزارش از آمار نشر تا پایان آذرماه سال‌جاری


رقم 39هزار و316عنوان کتاب یعنی نزدیک به چهل هزار عنوان کتاب رقمی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. این که چرا با وجود برخورداری بازارکتاب کشور از این تعداد عناوین هنوز هم سرانه مطالعه درمیان مردم به حدمطلوبی نرسیده است، جای تأمل و بررسی بسیار دارد.


کتاب

سال 90 درحالی به زمستان قدم گذاشت که حال وهوای بخش نشر و کتاب آن تقریباً در فضایی بهاری باقی مانده است. انتشار حدود 40 هزار عنوان کتاب تا انتهای آذرماه سال‌جاری گویای تزریق تعداد عناوین مختلفی کتاب در بازار است. البته تمام این تعداد عناوین چاپ نخست به شمار نمی‌آیند چرا که برخی از آنها تجدید چاپ کتاب‌هایی هستند که در سال یا سال‌های قبل منتشر شده‌اند. با این تفاسیر رقم 39هزار و316عنوان کتاب یعنی نزدیک به چهل هزار عنوان کتاب رقمی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. این که چرا با وجود برخورداری بازارکتاب کشور از این تعداد عناوین هنوز هم سرانه مطالعه درمیان مردم به حدمطلوبی نرسیده است، جای تأمل و بررسی بسیار دارد. برای اطلاع از آمار کتاب‌هایی که از ابتدای سال 90 تا پایان آذرماه به علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی در حوزه‌های مختلف ارائه شده است به سراغ مؤسسه خانه کتاب می‌رویم؛ مؤسسه‌ای که زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد دقیق‌ترین آمار انتشار کتاب در سراسر کشور را جمع‌آوری می‌کند. برای اطلاع از این آمار از نخستین ماه سال‌جاری شروع می‌کنیم.

به گزارش حوزه نشر، ماه فروردین در حالی سپری شد که 3 هزار و 471 عنوان کتاب در 13 گروه تخصصی وارد بازار کتاب شد. گروه کلیات، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم طبیعی، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک”‰درسی، کودک، کودک و کمک درسی عناوین 13گروهی به شمار می‌آید که مؤسسه خانه کتاب، کتاب‌های منتشر شده را براساس آن طبقه‌بندی کرده و آمار فوق را ارائه داده است. در فروردین ماه سالی که چندماه بیشتر به پایان آن باقی نمانده است بیشترین تعداد عناوین منتشر شده از میان گروه‌های یادشده به گروه دین با 632 عنوان کتاب تعلق دارد. گروه‌های علوم علمی با 570، کودک با 470، ادبیات با 412، علوم اجتماعی با 347، تاریخ و جغرافیا با 189، زبان با 163، فلسفه با 140، کلیات با 134، هنر با 111، علوم طبیعی و ریاضیات با 106 و گروه کتاب‌های کمک‌درسی با 102عنوان کتاب نیز به ترتیب رتبه‌های دوم تا یازدهم را در تعداد عناوین منتشر شده ازآن خود کرده‌اند. کمترین تعداد عناوین منتشر شده نیز به گروه کتاب‌های کودک و کمک‌درسی با 15عنوان تعلق داشت.

سال 90 درحالی به زمستان قدم گذاشت که حال وهوای بخش نشر و کتاب ن تقریباً در فضایی بهاری باقی مانده است. انتشار حدود 40 هزار عنوان کتاب تا انتهای ذرماه سال‌جاری گویای تزریق تعداد عناوین مختلفی کتاب در بازار است.

اردیبهشت نیز درحالی به استقبال خرداد شتافت که آمار کتاب‌های منتشرشده در این ماه در مقایسه با فروردین با رشدی بیش از هزارعنوان کتاب روبه‌رو شد که رقمی برابر با 4 هزار و 471 عنوان کتاب را پیش روی ما می‌گذارد. در این ماه نیز همچنان رتبه نخست به کتاب‌های گروه دین با 819 عنوان کتاب تعلق دارد. کودک با 794، علوم عملی با 727، ادبیات با 546، علوم اجتماعی با 394، تاریخ و جغرافیا با 219، فلسفه با 213، هنر با 171، کمک درسی با 159، زبان با 135، علوم طبیعی و ریاضیات با 122 و گروه کلیات با 128 عنوان رتبه‌های مختلفی را به خود اختصاص دادند. گروه کودک و کمک‌درسی همچون ماه نخست سال با 44عنوان باز هم کمترین عنوان کتاب‌های منتشرشده را از آن خود کرد. سری به آخرین ماه فصل بهار در سالی که چیزی به پایان آن نمانده است می‌زنیم که آمار تعداد عناوین منتشر شده در آن در مقایسه با ماه اردیبهشت با افزایشی بیش از هزار عنوان کتاب روبه‌رو است. گروه دین با هزار و 69 عنوان کتاب همچون دوماه فروردین و اردیبهشت پیشتاز 12 گروه دیگر است. گروه علوم عملی با 953 و گروه کودک با 934 عنوان کتاب در این ماه رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص می‌دهند و گروه ادبیات با 726، علوم اجتماعی با 515، تاریخ و جغرافیا با 323، فلسفه با 298، هنربا223، علوم طبیعی و ریاضیات با 204، زبان با 168، کلیات با 167، گروه کمک درسی با 155 وگروه کتاب‌های کودک و کمک درسی با 42عنوان به ترتیب رتبه‌های چهارم تا سیزدهم را از آن خود کردند. نکته جالب‌توجه در سه ماه اول سال این است که در هر سه، رتبه اول عناوین منتشر شده به گروه دین و کمترین تعداد عناوین منتشر شده نیز به گروه کتاب‌های کودک و کمک درسی اختصاص یافته است. نخستین ماه از فصل تابستان درحالی سپری شد که با 4 هزار و 610 عنوان کتاب و در آن در مقایسه با خرداد ماه با کاهشی برابر با هزار و 167 عنوان روبه‌رو شد. باز هم رتبه اول به کتاب‌های گروه دین با 891 عنوان کتاب تعلق دارد. گروه ادبیات با 789، علوم عملی با 717، کودک با 538، علوم اجتماعی با 458، تاریخ و جغرافیا با 240، فلسفه با 210، هنر با163، زبان با 162، کلیات با 143، کمک درسی با 142، علوم طبیعی و ریاضیات با 129 عنوان به ترتیب در این رتبه‌بندی جای می‌گیرند. گروه کودک و کمک درسی با 28 عنوان کتاب باز هم کمترین تعداد عناوین منتشر شده را به خود اختصاص می‌دهد.

کتاب

در دومین ماه از تابستان 4 هزار و 707 عنوان کتاب وارد بازار کتاب شد. بیشترین تعداد عناوین منتشر شده در تیرماه سال‌جاری باز هم به گروه دین با هزار و 37 عنوان کتاب اختصاص دارد و گروه‌های علوم عملی با 738 وکودک با 582 عنوان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را ازآن خود کرده‌اند. گروه ادبیات با 534 عنوان، علوم اجتماعی با 487، کمک درسی با 275، تاریخ و جغرافیا با215، هنر با172، فلسفه با 168، علوم طبیعی و ریاضیات با 151، زبان با 149، کلیات با140عنوان و گروه کتاب‌های کودک و کمک درسی نیز با 59 عنوان کمترین تعداد عناوین منتشر شده را به خود اختصاص داد.آمار کتاب‌های منتشرشده در شهریور ماه با 4 هزار و 777 عنوان کتاب تفاوت چندانی با ماه گذشته خود نداشت.

گروه دین با هزار و 37 عنوان کتاب همچنان پیشتاز است و گروه کتاب‌های علوم عملی با 721 عنوان و کتاب‌های گروه کودک با 688 عنوان رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. گروه ادبیات با 515، علوم اجتماعی با 453، تاریخ و جغرافیا با 283، زبان با198، کمک درسی با 193، فلسفه با 192، هنر با 180، علوم طبیعی با 131 وکلیات با 119عنوان به ترتیب رتبه‌های چهارم تا دوازدهم را از آن خود کردند و گروه کودک و کمک درسی با 67 عنوان همچنان پائین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. برخلاف ماه‌هایی که از آنها یادشد گروه دین در مهرماه با 817 عنوان کتاب دیگر پیشتاز این گروه 13 بخشی نیست و جای خود را به گروه کتاب‌های علوم عملی با 840 عنوان کتاب می‌دهد. ادبیات با 500 عنوان، علوم اجتماعی با 482، کودک با 428، تاریخ و جغرافیا با 258، علوم طبیعی و ریاضیات با 208، زبان با 207، هنر با 163، فلسفه با 161، کلیات با 136 و گروه کتاب‌های کودک و کمک درسی با 76 عنوان به ترتیب رتبه‌های سوم تا سیزدهم را به خود اختصاص می‌دهند.

آمار کتاب‌های منتشر شده در آبان ماه تعداد 5 هزار و 395 عنوان کتاب را پیش روی ما می‌گذارد. گروه کتاب‌های کمک درسی با 886 عنوان کتاب رتبه نخست و گروه دین با 864 و گروه علوم عملی با 777 عنوان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص می‌دهند. علوم اجتماعی با 582، کودک با 507، ادبیات با 489، تاریخ و جغرافیا با 273، علوم طبیعی و ریاضیات با 253، زبان با 206، فلسفه با 153، هنر با 138، کلیات با 134 و گروه کتاب‌های کودک و کمک درسی با 133عنوان کتاب به ترتیب رتبه‌های چهارم تا سیزدهم را به خود اختصاص دادند. گفتنی است آماری که از آذرماه ارائه می‌شود تا 27 این ماه را شامل می‌شود. گروه کتاب‌های کمک‌درسی با 744 عنوان رتبه نخست، گروه علوم اجتماعی با 668 و علوم عملی با 620 عنوان کتاب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. برخلاف ماه‌های گذشته گروه کتاب‌های کلیات با 133 عنوان کمترین تعداد کتاب‌های منتشر شده را به خود اختصاص دادند. گروه دین با 603، کودک با 532، ادبیات با 499، تاریخ و جغرافیا با 263، زبان با 233، فلسفه با 189، علوم طبیعی و ریاضیات با 184، کودک و کمک درسی با 181 وهنر با 161 رتبه‌های چهارم تا دوازدهم را به خود اختصاص دادند.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


منبع" روزنامه ایران