تبیان، دستیار زندگی
توان به معنی قدرت، قوه و زور می باشد و در ریاضی حاصل ضرب چند عدد مساوی در یکدیگر را به صورت «توان» نشان می دهیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توان (power)

بازی و ریاضی

توان به معنی قدرت، قوه و زور می باشد و در ریاضی حاصل ضرب چند عدد مساوی در یکدیگر را به صورت «توان» نشان می

دهیم.
مثال: در عبارت  5×5×5×5  عدد پنج، چهار مرتبه تکرار شده است. در ریاضی برای ساده نویسی آن را به صورت 54 می
نویسیم و می خوانیم« پنج به توان چهار»عدد 5 پایه و عدد 4 توان نامیده می شود.

چهار عمل اصلی در ریاضی

در افسانه ها می گویند وقتی پادشاه هند از بازی شطرنج خوشش آمد، مخترع شطرنج را به حضور طلبید و از او خواست جایزه ای برای پاداش طلب کند.

او درخواست خود را این طور مطرح کرد:

« در صفحه شطرنج و در خانه اول برای من یک دانه گندم، در خانه دوم دو برابر خانه اول و در خانه سوم دو برابر خانه دوم گندم قرار دهید و به همین ترتیب پیش بروید.»

پادشاه از درخواست او تعجب کرد و دستور داد به او یک کیسه گندم بدهند. به نظر شما آیا در خواست مخترع شطرنج به اندازه یک کیسه گندم بوده است؟

توان )power(


مرکز یادگیری سایت تبیان - برگرفته از سایت المپیاد ریاضی

گردآوری و تنظیم: یگانه داودی