تبیان، دستیار زندگی
اگر دست راست خود را باز نگه دارید و چهار انگشت را در جهت جریان بگیرید به طوری كه اگر انگشتان خود را خم كنید، در جهت میدان مغناطیسی قرار گیرد - در این صورت، انگشت شست شما جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان را نشان خواهد داد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین (2)

تمرین2

در گذشته داشتیم

سیم افقی حامل جریان DC به شدّت I1=80A است. سیم افقی و موازی دیگر (به فاصله 20cm)حامل چه جریانی(I2) باشد تا بر اثر نیروی گرانش سقوط نكند. سیم پایینی دارای چگالی طولی 0.12g در هر متر است.

تمرین2

تمرین2

راهنمایی و حل:

نیروی گرانش به سیم زیرین در راستای پایین بوده و نیروی وارد به هر متر از آن برابر است با:

تمرین2

نیروی وارد بر سیم 2 بایستی به سمت بالا باشد (بنابراین جهت جریان I2 مثل I1 خواهد بود) و با توجّه به اینكه فاصله دو سیم r=0.2m و جریان سیم I1=80A است بنابراین نیروی وارد به واحد طول سیم زیرین برابر است با:

تمرین2

این رابطه را بر حسب I2 حل می‌كنیم و خواهیم داشت:

تمرین2

تمرین2


تكه سیمی به طول 3mm حامل جریان 3A به سمت محور x است. این سیم در میدان مغناطیسی به شدّت 0.02T قرار دارد جهت میدان در صفحه xy بوده و با محور x زاویه 30 درجه می‌سازد. نیروی مغناطیسی وارد بر این سیم را به‌دست آورید.

تمرین2

راهنمایی و حل:

طبق قانون دست راست جهت نیروی مغناطیسی به سمت محور z خواهد بود. اندازه نیرو نیز از رابطه تمرین2 به‌دست می‌آید، بنابراین خواهیم داشت:

تمرین2

تمرین2


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مجید محسنی

تنظیم: نسیم گنجی منش